De är ar­bets­mark­na­dens vin­na­re i Väst­ra Gö­ta­land

Kvin­nor­na är vin­nar­na när det kom­mer till att by­ta jobb i Väst­ra Gö­ta­land. Tren­den att fler över 50 får jobb hål­ler i sig och ökar med 15 pro­cent vi­sar nya siff­ror från Trygg­hets­rå­det.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

An­de­len upp­sag­da tjäns­te­män i Väst­ra Gö­ta­land som sökt stöd från Trygg­hets­rå­det, TRR, har mins­kat med 10 pro­cent det se­nas­te tre kvar­ta­len i år jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året. Och bland de över 50 som får nytt jobb är det flest kvin­nor.

En tred­je­del av dem som fått nytt jobb har ock­så fått en hög­re lön i sitt nya jobb. Även den grup­pen ut­gjor­des av flest kvin­nor på 24 pro­cent och 14 pro­cent män.

– Det är fan­tas­tiskt att kvin­nor­na lyc­kas så väl med att hit­ta nya jobb med hög­re lö­ner. Det kan va­ra ett steg mot en mer jämställd ar­bets­mark­nad, sä­ger Mag­da­le­na Kock, re­gi­on­chef i TRR:s re­gi­on Väst.

Mag­da­le­na me­nar att det här är ett tec­ken på den star­ka ar­bets­mark­na­den i Väst­ra Gö­ta­land. Lä­net står för den störs­ta minsk­ning­en av upp­sag­da tjäns­te­män i stor­stads­lä­nen un­der tred­je kvar­ta­let i år.

– Jag kan ba­ra åte­ri­gen kon­sta­te­ra att Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen har en myc­ket stark ar­bets­mark­nad, sä­ger Mag­da­le­na Kock.

Det är fan­tas­tiskt att kvin­nor­na lyc­kas så väl med att hit­ta nya jobb med hög­re lö­ner.

FO­TO: MOSTPHOTOS

AR­BETS­MARK­NAD. Av de 85 pro­cent som fick nytt jobb var 46 pro­cent kvin­nor och 39 pro­cent män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.