KOM­MEN­TA­RER FRÅN FACEBOOK

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

Jag skul­le vil­ja att de glöm­de bort mitt om­rå­de ock­så... Den­na jäv­la för­tät­ning­en stäl­ler till så myc­ket ka­os... Bra att det in­te byggs över­allt sam­ti­digt, är ka­os nog än­då.. Men såklart ska fler om­rå­den rustas upp. Öns­kar att de glömt Högs­bo­höjd. Träd fälls och berg sprängs bort. Ett för­tyd­li­gan­de om Tu­ve. Här byggs det ba­ra nytt bå­de bo­stads­rät­ter och hy­res­rät­ter. Men nå­gon upp­rust­ning ...? In­te i No­rums­höjd i al­la fall, bli­van­de slum­om­rå­de vägg i vägg med Bostads­bo­la­gets ny­byg­ge. Bostads­bo­la­get ski­ter hög­akt­nings­fullt i oss som bor i de­ras gam­la hus som för­fal­ler bå­de ute och in­ne. Bal­kong­er­na vitt­rar. Dra­gi­ga föns­ter osv. Vå­ra går­dar hän­der in­te hel­ler nå­got med. Men höj­da hy­ror vill dom ha...vi be­ta­lar för dom nya hu­sen men har in­te råd att flyt­ta dit själ­va. Svårt att för­stå vad ar­ti­keln vill sä­ga. Det är trist att bo i bo­stads­rätt i Kär­ra även om cent­rum är omo­dernt? Det är trist att bo bra och bil­ligt i hy­res­rätt i Brunns­bo? Märk­ligt att allt skall nor­ma­li­se­ras. Det finns oli­ka bo­en­de­for­mer i oli­ka om­rå­den. Mås­te vi he­la ti­den po­la­ri­se­ra och jäm­fö­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.