Klub­bat: Ham­nen ska mudd­ras och byg­gas ut

Nu står det klart att mudd­ring­en och ut­bygg­na­den av Fis­ke­bäcks hamn blir av. Det rös­ta­de Al­li­ans­par­ti­er­na till­sam­mans med De­mo­kra­ter­na ige­nom i för­ra veckans kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­te.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabriel Tju­lan­der gabriel.tju­lan­der@go­te­borg­dir­ket.

I drygt 20 år har Fis­ke­bäcks störs­ta fis­ke­bå­tar in­te kom­mit in i sin hem­ma­hamn.

Frå­gan om ham­nen ska byg­gas ut och mudd­ras har fle­ra gång­er va­rit up­pe för be­slut men bord­lagts. På det förs­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­tet ef­ter va­let, klub­ba­des Al­li­ans­par­ti­er­nas för­slag ige­nom.

– Änt­li­gen är verk­li­gen rätt ord. Vi har nu ta­git förs­ta kli­vet mot att hjäl­pa fis­ke­nä­ring­en i Gö­te­borg, sä­ger Hampus Mag­nus­son, kom­mu­nal­råd (M).

S, V och MP var al­la emot för­sla­get fram tills att det stod klart att fis­ke­bå­tar­na hem­ma­hö­ran­de i Fis­ke­bäck in­te kun­de lig­ga kvar i fri­ham­nen då det pla­ne­ras bo­stä­der i om­rå­det. Då sväng­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na nå­got me­dan V och MP fort­satt mot­sat­te sig mudd­ring­en och ut­bygg­na­den.

– Jag tyc­ker det är ett gans­ka slar­vigt be­slut, det är myc­ket sym­bol­po­li­tik, öns­ke­tän­kan­de och sve­pan­de ar­gu­ment, sä­ger Ulf Kam­ne, kom­mu­nal­råd (MP). Hampus Mag­nus­son: – Vi var tvung­na att age­ra för nu är det skarpt läge, sen får vi ha en lö­pan­de di­a­log med fis­kar­na om var de ska lig­ga un­der ti­den – det får vi ba­ra lö­sa helt en­kelt. Det här är ett be­vis på hur vi be­hand­lar bran­scher som har fun­nits i ge­ne­ra­tio­ner i Gö­te­borg.

MP un­der­stry­ker vik­ten i att stäl­la nyt­tan av mudd­ring­en mot den mil­jöpå­ver­kan den har. MP ha­de ett för­slag på att fis­ke­bå­tar­na skul­le kun­na lan­da sin fångst i Var­berg el­ler Ly­se­kil i stäl­let.

FO­TO: GÖ­TE­BORGS STAD/ MIL­JÖ­PAR­TI­ET

FIS­KE­BÄCKS HAMN. Nu står det klart, Al­li­ans­par­ti­er­na får ige­nom sitt för­slag på mudd­ring i Fis­ke­bäcks hamn. Ulf Kam­ne, kom­mu­nal­råd (MP).

Hampus Mag­nus­son, kom­mu­nal­råd (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.