NOSTALIGTRIPP I LUNCHRUMMET

Ica-hand­la­ren Klas Jons­son har klätt väg­gar­na i per­so­nal­rum­met med re­klam­histo­ria – men det är ing­et han skyl­tar med.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - HÖGSBO Gabriel Tju­lan­der 073-514 78 20 gabriel.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

In­ne på Ica-bu­ti­ken på Ax­el Dahl­ströms torg göms en bit histo­ria som yt­terst få kän­ner till. Bakom mjölk­för­pack­ning­ar­na i me­je­ri­hyl­lan in ge­nom dör­ren med tex­ten ”en­dast per­so­nal” finns ett lunch­rum som med ti­den bli­vit till ett mu­se­um för livs­me­dels­hi­sto­ria.

Bu­tiks­chef Klas Ols­son bör­ja­de sam­la på skyl­tar för drygt sex år se­dan. När han var ute på bil­träf­far med sin ve­te­ran­bil kom han över ret­ro skyl­tar av oli­ka slag.

– Det är all­tid nå­gon som har gam­la skyl­tar med sig i ba­ga­get, in­te ba­ra bil­skyl­tar ut­an li­te av var­je, sä­ger Klas. Ibland tit­tar jag även på Bloc­ket och Tra­de­ra men det har bli­vit så höga pri­ser nu så det är svårt att kom­ma över nå­got. Ex­em­pel­vis emaljskyl­tar­na är väl­digt ef­ter­trak­ta­de som sam­lar­ob­jekt i dag.

Vill in­te stäl­la ut

Klas är fjär­de ge­ne­ra­tio­nen av hand­la­re i sin fa­milj och har sett hur va­ru­mär­ken med ti­den för­änd­rats och för­svun­nit.

– Jag är ju född in i det­ta, 1974, 75 blev jag hand­la­re. Min dot­ter som ska ta över bu­ti­ken blir fem­te ge­ne­ra­tio­nen, sä­ger Klas.

De en­da som kän­ner till Klas skylt­sam­ling är per­so­na­len i bu­ti­ken. Han har fått frå­gan om han in­te ska stäl-

Koppar­trans är ju hög­vilt, men jag har ing­et ben­s­in­re­la­te­rat här ut­an ba­ra skyl­tar in­om min egen bransch.

la ut sam­ling­en på bib­li­o­te­ket in­till men han me­nar att ris­ken att skyl­tar­na blir stul­na är för stor.

– De fles­ta här är ju ra­ri­te­ter, jag har ett par rik­tigt gam­la go­ding­ar från 20 och 30- ta­let. Jag får in­te plats med dem hem­ma så jag tog hit dem. Det här är vå­rat lunch­rum, här sit­ter vi när vi ras­tar så i stäl­let för att ha en kal vägg tyck­te jag det här kän­des trev­li­ga­re – men nu får jag in­te plats med så många fler, sä­ger Klas.

Vad är det som gör den här ty­pen av skyl­tar vär­de­ful­la?

– Det finns två fak­to­rer som dri­ver upp pri­ser­na. Skyl­tar med öl­mär­ken och allt som har med gam­la ben­sin­sta­tio­ner att gö­ra. Har du en gam­mal Es­so-skylt hem­ma så får du en bra slant om den är i bra skick. Koppar­trans är ju hög­vilt, men jag har ing­et ben­s­in­re­la­te­rat här ut­an ba­ra skyl­tar in­om min egen bransch.

Minns du de här va­ror­na som pry­der skyl­tar­na?

– O ja! Det här till ex­em­pel är ju va­ru­mär­ken som har gått i gra­ven som jag minns från då jag var li­ten. Lux­us-kaf­fe var ju hög­ak­tu­ellt förr och även de här gam­la öl­bur­kar­na där du be­höv­de ett verk­tyg för att få upp dem. Den lil­la ring­en som finns i dag för att öpp­na den fanns in­te då.

Kom­mer sam­ling­en vi­sas upp nå­gon gång el­ler för­blir den här?

– Nej, det tror jag in­te den får nog hänga kvar här när min dot­ter tar över.

FO­TO: GABRIEL TJU­LAN­DER

Klas Ols­son, bu­tiks chef på Ica su­per­mar­ket på Ax­el Dahl­ströms torg har sam­lat på gam­la skyl­tar i snart sju år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.