Po­li­ser från re­gi­on väst bi­står Gre­kland

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyeheter -

Po­li­sen från re­gi­on Väst och re­gi­on Stock­holm sam­ar­be­tar med att bi­stå EU:s gräns­kon­troll­or­gan Fron­tex med grän­sö­ver­vak­ning och sjö­r­ädd­ning mel­lan Gre­kland och Tur­ki­et.

Från bå­da po­lis­re­gi­o­ner­na har båt och be­sätt­ning skic­kats som till­sam­mans med and­ra EU-län­der ska över­va­ka grän­sen vid den Gre­kis­ka ön Sa­mos. Ar­be­tet bör­ja­de den 1 ok­to­ber och kom­mer på­gå till 31 mars 2019.

– På­träf­far vi ex­em­pel­vis asyl­sö­kan­de på gre­kiskt ter­ri­to­ri­um, el­ler and­ra män­ni­skor i sjö­nöd, har vi för­må­gan att räd­da dem, sä­ger grupp­che­fen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.