Än­nu ett torn vid Li­se­berg

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Hur Svens­ka Mäs­sans fjär­de ton ska se ut är än­nu in­te be­stämt. Nu är en ar­ki­tekt­täv­ling ut­lyst där ett vin­nan­de för­slag se­dan ska ut­ses.

Svens­ka mäs­san väx­er. I ju­ni gavs klar­tec­ken för att gå vi­da­re med pla­ner­na för ett fjär­de torn, som ock­så kom­mer bli det näst högs­ta i stan ef­ter Kar­la­tor­net.

Det nya tor­net kom­mer att in­ne­hål­la cir­ka 400 ho­tell­rum, men ock­så re­stau­rang­er, mö­te­sy­tor och kon­tor. Allt be­räk­nas stå klar 2025.

– Vi vill att bå­de världs­be­sö­ka­re och gö­te­bor­ga­re ska mö­ta den dy­na­mis­ka och in­bju­dan­de at­mo­sfär som kännetecknar vår mö­tes­plats. Bygg­na­den ska kän­nas som en port till en pul­se­ran­de och glo­bal mö­tes­plats. Vi vill att den ska va­ra in­tres­sant, om­fam­nan­de och in­ter­na­tio­nell, sä­ger Ca­rin Kind­bom, vd och kon­cern­chef på Svens­ka Mäs­san Got­hia To­wers i ett press­med­de­lan­de.

Hur det nya tor­net ska se ut är in­te be­stämt. Nu lan­se­ras en ge­stalt­nings­täv­ling via Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter.

Un­der den när­mas­te må- na­den kan ar­ki­tekt­kon­to­ret läm­na in si­na in­tres­se­an­mäl­ning­ar för att del­ta. Där­ef­ter ploc­kas 4-5 kon­tor ut som kom­mer täv­la om upp­dra­get.

– I be­döm­nings­grup­pen in­går re­pre­sen­tan­ter från Svens­ka Mäs­san Stif­tel­se, Gö­te­borgs Stad samt Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter och de ut­val­da ar­ki­tekt­kon­to­ren kom­mer att of­fent­lig­gö­ras i bör­jan på ja­nu­a­ri 2019, sä­ger Jo­achim Hult, fas­tig­hets­di­rek­tör på Svens­ka Mäs­san Got­hia To­wers. Det vin­nan­de förslaget pla­ne­ras se­dan att of­fent­lig­gö­ras i bör­jan av ju­ni.

FO­TO: SVENS­KA MÄS­SAN

HÖG­HUS NR 4. De­talj­pla­ne­ar­be­tet för +One, som pro­jek­tet har fått som ar­bets­namn, kom­mer att på­bör­jas år 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.