Mar­kus vill var­na för tju­var­nas löms­ka knep

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter - Gabri­el Tju­lan­der

Tju­var re­ka­de på Mar­kus Ro­sengrens tomt i Bill­dal. Nu ber han and­ra att va­ra upp­märk­sam­ma på tju­var­nas fu­la knep.

Mar­kus miss­tan­kar väck­tes när han en dag kom hem från job­bet och en lång fa­sad­bors­te låg ba­lan­se­rad över ut­om­huskru­kor så att den bloc­ke­ra­de hans par­ke­ring.

– När jag kom­mer hem märker jag att det är nå­gon som har gått upp och häm­tat en jät­te­lång fa­sad­bors­te på 2,5 me­ter och lagt den på ett sätt så att den bloc­ke­ra­de he­la par­ke­rings­plat­sen, sä­ger Mar­kus. Jag hör­de av mig till gran­nar­na och min sys­ter som bor in­till men ing­en av dem ha­de lagt dit den. Dock be­rät­ta­de min sys­ter att hon sett en bil som kört runt i om­rå­det på da­gar­na som hon in­te kän­ner igen sen in­nan.

För Mar­kus rå­der det inga tvi­vel om att det är tju­var som har lagt ut fa­sad­bors­ten för att se om nå­gon är hem­ma.

– Det var up­pen­bart att den skul­le flyt­tas på, sam­ma dag var även grin­den till går­den öp­pen och vi är otro­ligt no­ga med att stänga den då vi har små­barn.

Men en­ligt po­li­sen är det svårt att sä­kert sä­ga om det rör sig om re­kan­de tju­var el­ler in­te.

– Det är ju jät­tesvårt för mig att sä­ga om det här är en me­tod för att re­ka men man bör va­ra upp­märk­sam på så­da­na här sa­ker, sä­ger Niklas Svens­son, kom­mun­po­lis. I van­li­ga fall bru­kar det rö­ra sig om mind­re sa­ker som ut­pla­ce­ra­de mynt.

Om man upp­täc­ker nå­got lik­nan­de det Mar­kus upp­märk­sam­ma­de och miss­tän­ker att det kan va­ra per­so­ner med on­da aning­ar som lig­ger bakom ska man tip­sa po­li­sen me­nar Niklas Svens­son.

– Det man kan gö­ra om man miss­tän­ker att nå­gon re­kar i om­rå­det är att hö­ra av sig till po­li­sen på po­li­sen.se. Då ser vi om vi fått in fle­ra lik­nan­de hän­del­ser från sam­ma om­rå­de och då kan vi age­ra ut­i­från det.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

TJUVKNEP. Mar­kus (till väns­ter) miss­tän­ker att tju­var hål­ler koll på hans hus. ’’Man bör va­ra upp­märk­sam på så­na här sa­ker, sä­ger kom­mun­po­lis Niklas Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.