BÅ­DE LJUS OCH MÖR­KER I UT­STÄLL­NING OM ROMER

Frölun­da Kul­tur­hus vi­sar re­sul­ta­tet av fo­to­jour­na­lis­ten Åke Eriks­sons åt­ta-åri­ga re­se­pro­jekt.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

FRÖLUN­DA Ef­ter en re­sa ge­nom tio eu­ro­pe­is­ka län­der där han skild­rat ro­mer­nas liv har nu fo­to­jour­na­lis­ten Åke Eriksson sam­lat al­la bil­der till boken Non Gra­ta som be­ty­der ic­ke önsk­värd. Han har även tur­ne­rat med bil­der­na i en rad oli­ka län­der.

Idén kom till ho­nom ef­ter att han träf­fat en romsk fa­milj i Tjec­ki­en vars hem ut­gjor­des av en gam­mal la­da.

– Jag frå­ga­de var­för de bod­de i en la­du­gård och då vi­sa­de det sig att en hel släkt kas­tats ut från ett helt kvar­ter där de bott i ge­ne­ra­tio­ner. An­led­ning­en var att det skul­le byg­gas ett köp­cent­rer på plat­sen där de bod­de, sä­ger Åke. Jag viss­te att romer var dis­kri­mi­ne­ra­de i Eu­ro­pa men in­te så fruk­tans­värt som det här. Bå­de mör­ker och ljus Un­der åt­ta år i tio oli­ka län­der, där ibland Stock­holm, har han do­ku­men­te­rat ro­mer­nas var­dag och livs­si­tu­a­tion. I bil­der­na som nu ställs ut på Frölun­da kul­tur­hus finns bå­de mör­ker och ljus.

– Jag kän­de att om jag gjort nio län­der så kan jag gö­ra tio, det skul­le kän­nas bra – att jag var klar med pro­jek­tet man skul­le in­te kun­na till­fö­ra så myc­ket mer, sä­ger Åke. Mest ut­satt Ru­mä­ni­en, Bul­ga­ri­en och Slo­va­ki­en be­skri­ver han som län­der­na där ro­mer­na är mest ut­sat­ta för dis­kri­mi­ne­ring och tra­kas­se­ri­er. De har ing­en möj­lig­het till en lik­vär­dig ut­bild­ning nå­got som är en för­ut­sätt­ning för att kun­na ta sig fram i sam­häl­let. Sam­ti­digt ser han Spa­ni­en som ett land där de­ras si­tu­a­tion är re­la­tivt bra.

– Om man tit­tar på Spa­ni­en, där re­ge­ring­ar i 30 års tid har gjort allt för att in­te­gre­ra den roms­ka be­folk­ning­en med den ic­keroms­ka, kan man se på­tag­ligt att de har det så myc­ket bätt­re. Fla­men­con kom­mer ju från ro­mer­na, sä­ger Åke. Hur tror du att den här ut­ställ­ning­en kan på­ver­ka?

– Jag hop­pas att ut­ställ­ning­en vi­sas upp i Brys­sel vid FN så att po­li­ti­ker­na öpp­nar si­na ögon.

Jag frå­ga­de var­för de bod­de i en la­du­gård och då vi­sa­de det sig att en hel släkt kas­tats ut från ett helt kvar­ter där de bott i ge­ne­ra­tio­ner.

NON GRA­TA. I tio län­der har Åke Eriksson skild­rat ro­mer­nas liv och i bil­der­na finns bå­de mör­ker och ljus. Bil­den är be­sku­ren.

Åke Eriksson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.