KÄR­LEK PÅ IS

Krop­par­na vär­ker på Frölun­da Old­ti­mers men de kan in­te slu­ta spe­la. Klubb­di­rek­tö­ren Christi­an Lech­ta­ler är la­gets evi­ga for­ward.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se 0708639037

VE­TE­RA­NER. Krop­pen vär­ker men de kan in­te slu­ta spe­la

Frölun­da le­der med 5–1 mot HV71. Men i pa­u­sen hän­der nå­got. La­get tap­par fo­kus och HV71 gör någ­ra snab­ba mål och vin­ner slut­li­gen mat­chen en­kelt.

Spe­lar­na i Frölun­da ser sam­man­bit­na ut och und­rar hur se­gern kun­de gli­da dem ur nä­ven. Men då den ge­men­sam­ma lag­bil­den tas är det skratt och all­va­ret är bor­ta.

Vin­nar­skal­lar

Jo, när Frölun­da Old­ti­mers spe­lar åker vin­nar­skal­lar­na på sam­ti­digt som hjäl­mar­na ham­nar på hu­vu­de­na. Detta oav­sett om det är det is­pas­set på ons­dags­kväl­lar mellan vi­ta och rö­da som gäl­ler, el­ler nå­gon av mat­cher­na mot Fär­je­stads el­ler HV71:s ve­te­ra­ner. Ett re­gel­bun­det match­ut­byte se­dan fle­ra sä­song­er.

– Old­ti­mers bör­ja­de re­dan på Su­ra-Pel­les tid nå­gon gång i slu­tet av 60- el­ler i bör­jan på 70-ta­let, för­kla­rar Pa­trik Carn­bäck.

Le­gen­da­ren ’’Su­ra-Pel­le’’

Han syf­tar på Ro­nald ” Su­ra- Pel­le” Pet­ters­son (1935–2010), le­gen­da­risk Frölun­da­spe­la­re på 60-ta­let, som se­dan blev trä­na­re för så­väl la­get som lands­la­get Tre Kro­nor. 1965 tog han SM-guld med Frölun­da. Det skul­le drö­ja till 2003 in­nan näs­ta kom, då med Pa­trik Carn­bäck på isen och i la­get.

Sam­ti­digt som slut­sig­na­len gick var ock­så Pa­trik Carn­bäcks pro­fes­sio­nel­la kar­riär över ef­ter spel i svens­ka elit­se­ri­en, NHL och i tys­ka första­li­gan.

– Men jag bör­ja­de i Old­ti­mers direkt på hös­ten ef­ter SM-gul­det. Många ser hoc­keyn som ett jobb, men in­te jag. Jag äls­kar ishockey, sä­ger han.

’’Vär­re med knä­na’’

Det gör att han nu, som 50-åring, spe­lar ishockey två gång­er i vec­kan. Visst, ryg­gen har han ont i.

– Men den är un­der kon­troll. Vär­re är det med knä­na. Det tar en kvart in­nan jag fått värmt upp dem, för­kla­rar Pa­trik Carn­bäck.

Många ser hoc­keyn som ett jobb, men in­te jag. Jag äls­kar ishockey.

FOTO: KAI MAR­TIN

BLICK FÖR SPE­LET. Jer­ry Persson är en av Frölun­da Old­ti­mers ve­te­ra­ner.

TRIVS. Pa­trik Carn­bäck (i mit­ten) tog SM-guld med Frölun­da 2003. Han är fort­fa­ran­de spor­ten tro­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.