Bygg­start på g på Man­do­ling­a­tan

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­dir­ket.se

Nu står det klart att Skans­ka ska byg­ga den förs­ta etap­pen 104 bo­stä­der på Man­do­ling­a­tan. Bygg­star­ten be­räk­nas till bör­jan av 2019.

På Man­do­ling­a­tan pla­ne­ras to­talt 530 nya hy­res­rät­ter som ska byg­gas i fem oli­ka etap­per. Nu står det klart att Skans­ka får upp­dra­get att byg­ga den förs­ta etap­pen med 104 hy­reslä­gen­he­ter.

– Vi ser fram emot att änt­li­gen få kom­ma igång. Bygg­na­tio­nen på Man­do­ling­a­tan till­för sats­ning­en BoS­tad2021 ett stort an­tal bo­stä­der till gö­te­bor­gar­na”, sä­ger An­na Ru­nes­son, pro­jekt­le­da­re på Fram­ti­den Bygg­ut­veck­ling.

Man­do­ling­a­tan är ett pro­jekt i sats­ning­en BoS­tad2021 där man ar­be­tar med parallella pro­ces­ser för att få fram 7 000 ex­tra bo­stä­der till 2021. Det görs i sam­ver­kan mellan Gö­te­borgs Stad, kom­mu­na­la, pri­va­ta och koo­pe­ra­ti­va byggak­tö­rer. Po­sei­don kom­mer att äga och för­val­ta de fär­dig- ställ­da bo­stä­der­na på Man­do­ling­a­tan.

– Vi är gla­da över att få va­ra med och ut­veck­la om­rå­det i Väst­ra Frölun­da och ska­pa nya fi­na bo­stä­der i en at­trak­tiv mil­jö”, sä­ger An­na Säfwen­berg, di­strikts­chef, Skans­ka Sve­ri­ge.

Fram­ti­den Bygg­ut­veck­ling har sat­sat på att hö­ja gröny­te­fak­torn för om­rå­det ge­nom att pla­ne­ra för grö­na tak och grö­na in­ner­går­dar.

– Från och med näs­ta år kom­mer sta­den stäl­la krav på al­la mar­kan­vis­ning­ar att de ska ha en mins­ta gröny­te­fak­tor. På Man­do­ling­a­tan finns det ing­et så­dant krav men vi vill än­då ge­nom­fö­ra det här för det finns många po­si­ti­va aspek­ter. Bå­de att det är vackert att tit­ta på men det bi­drar även till bätt­re luft­kva­li­tet och dag­vat­ten för­dröj­ning, sä­ger Ce­ci­lia Jo­han­nisson, ut­veck­lings­le­da­re håll­bar­het på Fram­ti­den.

BYGGEBORG. To­talt 530 hy­res­rät­ter pla­ne­ras byg­gas på Man­do­ling­a­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.