An­li­ta en hant­ver­ka­re? Då ska du tän­ka på det här!

CASSANDRA LARSSON, RÅD­GI­VA­RE

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - re­dak­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Vad är ’’bi­lens va­ru­de­kla­ra­tion?’’

Frå­ga: Jag le­tar ef­ter en be­gag­nad bil att kö­pa och har fått tips om att frå­ga ef­ter bi­lens va­ru­de­kla­ra­tion. Vad är det och vad ska jag med den till?

Svar: Mo­tor­bran­schens riks­för­bund (MRF) har till­sam­mans med Kon­su­ment­ver­ket ta­git fram en va­ru­de­kla­ra­tion för be­gag­na­de bi­lar. Från och med 1 no­vem­ber 2018 finns det en ny ver­sion. Al­la bil­säl­ja­re som är med­lem­mar i MRF ska ha en va­ru­de­kla­ra­tion för al­la be­gag­na­de bi­lar de säl­jer. Va­ru­de­kla­ra­tion vi­sar att bil­säl­ja­ren har gått ige­nom bi­len och den ger in­for­ma­tion om vil­ket skick bi­len är i.

Ibland kan en kö­pa­re ha för höga förväntningar på be­gag­na­de bi­lar som har gått många mil. Om bi­len går sön­der på grund av nor­malt sli­tage är det inte all­tid du har rätt att få den la­gad av säl­ja­ren.

Med en va­ru­de­kla­ra­tion blir det enkla­re för dig som kö­pa­re att få en re­a­lis­tisk bild av bi­lens skick. Se till att få en ko­pia av va­ru­de­kla­ra­tio­nen när du hit­tar bi­len du vill kö­pa.

Kan jag er­sät­tas för för­se­ning­en?

Frå­ga: Jag har rest från Tur­ki­et till Sve­ri­ge med ett tur­kiskt flyg­bo­lag. Vi blev över fem tim­mar se­na och bo­la­get sä­ger att jag inte har rätt till nå­gon kom­pen­sa­tion för för­se­ning­en. Vad kan jag krä­va?

Svar: En­ligt för­ord­ning nr 261/2004 om flyg­pas­sa­ge­ra­res rättigheter har du i vis­sa fall rätt att få kom­pen­sa­tion från flyg­bo­la­get i form av ett scha­blon­be­lopp när en flyg­ning har bli­vit för­se­nad. Hu­vud­re­geln är att du har rätt till kom­pen­sa­tion om du drab­bas av för­se­na­de flyg in­om el­ler från EU. Du kan ock­så ha rätt till kom­pen­sa­tion om din re­sa på­bör­jas ut­an­för EU men av­slu­tas i EU och du har rest med ett eu­ro­pe­iskt flyg­bo­lag.

I ditt fall har för­se­ning­en inte skett in­om EU och ef­tersom du inte har rest med ett eu­ro­pe­iskt flyg­bo­lag har du inte rätt att få kom­pen­sa­tion för för­se­ning­en. Då är det flyg­bo­la­gets vill­kor el­ler den tur­kis­ka lag­stift­ning­en som av­gör om du har rätt till nå­gon kom­pen­sa­tion. Där­e­mot kan du ha rätt att krä­va er­sätt­ning från flyg­bo­la­get om du har fått mer­kost­na­der på grund av för­se­ning­en.

Tips för att an­li­ta hant­ver­ka­re

Frå­ga: Jag ska an­li­ta en hant­ver­ka­re för en stör­re re­no­ve­ring av bad­rum­met. Vad ska jag tän­ka på?

Svar: Bör­ja med att ta in minst tre of­fer­ter från oli­ka fö­re­tag och jäm­för dem med varand­ra. Kom ihåg att det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet nöd­vän­digt­vis inte är det bäs­ta. När du har hit­tat ett fö­re­tag du vill an­li­ta finns det någ­ra sa­ker du kan kol­la upp för att mins­ka ris­ken för fram­ti­da pro­blem:

Kon­tak­ta Skat­te­ver­ket för att ta re­da på om fö­re­ta­get har F-skat­te­se­del och är moms­re­gi­stre­rad. Kon­tak­ta Kro­no­fog­den för att ta re­da på om fö­re­ta­get har någ­ra obe­tal­da skulder. Har fö­re­ta­get de våtrums­be­hö­rig­he­ter de på­står sig ha? Kon­trol­le­ra det­ta or­dent­ligt! An­nars finns det risk att din för­säk­ring inte kom­mer att gäl­la om olyc­kan är fram­me. Har fö­re­ta­get nå­gon an­svars­för­säk­ring?

När du har be­stämt dig för att an­li­ta en hant­ver­ka­re då är det dags att skri­va ett av­tal så att det blir tyd­ligt vad du och hant­ver­ka­ren har kom­mit över­ens om. Med ett skrift­ligt av­tal mins­kar ni ris­ken att miss­för­stånd upp­står. På Kon­su­ment­ver­kets hem­si­da finns Hant­ver­kar­for­mu­lä­ret-17 som är en av­talsmall du kan lad­da ner gra­tis. För­sök att kom­ma över­ens om att be­tal­ning ska ske när ar­be­tet har ut­förts ef­tersom det är din bäs­ta sä­ker­het om ar­be­tet inte skul­le av­slu­tas el­ler bli fel­ak­tigt.

Lu­ren­dre­je­ri un­der Black Fri­day?

Frå­ga: Un­der Black Fri­day köp­te jag på mig mas­sa pry­lar som jag trod­de var på rea. Ef­teråt när jag skul­le ta re­da på hur myc­ket jag ha­de spa­rat in­såg jag att mi­na va­ror inte alls var sänk­ta un­der Black Fri­day. Det kan väl inte va­ra lag­ligt att lu­ras så?

Svar: För att ett fö­re­tag ska få an­vän­da or­det ”rea” i sin mark­nads­fö­ring stäl­ler la­gen vis­sa krav. Pro­duk­ter­na ska för det förs­ta fin­nas i bu­ti­kens or­di­na­rie sor­ti­ment. Re­an får ba­ra ske un­der en be­grän­sad tid. En tum­re­gel är max två må­na­der om året. Dess­utom ska pri­set va­ra vä­sent­ligt läg­re än det pris bu­ti­ken van­ligt­vis bru­kar ha. Om du an­ser att ett fö­re­tag inte har följt de här reg­ler­na kan du an­mä­la fö­re­ta­get till Kon­su­ment­ver­ket. Skic­ka gär­na med bil­der som be­vi­sar bu­ti­kens miss­vis- an­de mark­nads­fö­ring. Mitt tips in­för näs­ta sto­ra rea är att gå in på de oli­ka pri­sjäm­fö­rel­se­saj­ter­na som finns för att se hur pri­set har ut­veck­lats över tid och om bu­ti­kens er­bju­dan­den verk­li­gen är så bra som mark­nads­fö­ring­en får det att lå­ta som. Ju mer på­läst du är desto enkla­re blir det att se ige­nom om ett er­bju­dan­de är bra el­ler inte.

Mås­te jag kö­pa en slag­borr?

Frå­ga: Jag be­hö­ver en slag­borr för att kun­na sät­ta upp mi­na nya hyl­lor men jag tyc­ker att bor­rar­na kos­tar för myc­ket för att ba­ra an­vän­das nå­gon en­sta­ka gång. Ty­värr kän­ner jag ing­en jag kan lå­na borr av. Har ni nå­got för­slag på lös­ning? Svar: I Gö­te­borg finns jät­te­många smar­ta ini­ti­a­tiv som gör det möj­ligt att lå­na sa­ker istäl­let för att kö­pa dem. På bland an­nat Lin­nésta­dens bib­li­o­tek och i sta­dens oli­ka Fix­o­tek går det att kost­nads­fritt lå­na oli­ka ty­per av verk­tyg. Sy­ma­ski­ner och fri­tidsar­tik­lar är ex­em­pel på and­ra sa­ker du kan lå­na helt gra­tis i Gö­te­borg. På Smar­takar­tan.se hit­tar du al­la des­sa ini­ti­a­tiv sam­la­de.

KONSUMENTRÅDGIVARE CASSANDRA LARSSON

Här sva­rar vi på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem. Det kan hand­la om tjäns­ter, va­ror, re­sor, abon­ne­mang el­ler di­stans­av­tal – skic­ka din frå­ga till GöteborgDirekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.