Ap­pen som hjäl­per vils­na ung­do­mar

ER­BJU­DER COACHING. Kim Kar­hu vill hjäl­pa unga

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

…den se­nas­te un­der­sök­ning­en sä­ger att för ung­do­mar i dag är det trygg­het som är vik­ti­gast för att de ska kän­na sig nöj­da med sitt liv.

Le­dar­coachen, Kim Kar­hu från Frölun­da, lan­se­rar nu en app som ska hjäl­pa ung­do­mar att hit­ta rätt i li­vet. ”Jag vill coacha he­la Sve­ri­ges ung­do­mar”, sä­ger Kim.

Psy­kisk ohäl­sa har bli­vit näst in­till en folk­sjuk­dom och många ung­do­mar vitt­nar om att de mår då­ligt. Kim Kar­hu, kän­de sig tving­ad att gö­ra nå­got.

– När jag lä­ser al­la rap­por­ter som be­rät­tar att ung­do­mar­na i Sve­ri­ge mår allt säm­re så kän­de jag att jag mås­te age­ra och gö­ra nå­got själv, sä­ger Kim.

Kim Kar­hu har lång er­fa­ren­het av le­dar­coaching och ses som en av nor­dens främs­ta in­om sitt yr­ke.

– Jag har all­tid brun­nit och känt för ung­do­mar. Mitt yr­ke är inte mitt yr­ke, det är min pas­sion att hjäl­pa per­so­ner att lyc­kas. Jag bör­ja­de fun­de­ra över hur man kan nå al­la som är i be­hov av coaching och då kom jag på att det finns ju fak­tiskt ap­par som kan lö­sa det.

Träf­far coacher

Nu har ap­pen Wa­ke me up släppts. Den byg­ger på sam­ma idé som lä­ka­rap­par­na som lå­ter dig kom­ma i kon­takt med lä­ka­re via vi­de­o­sam­tal fast ge­nom Wa­ke me up får du träf­fa coacher.

– Jag vill coacha al­la ung­do­mar i Sve­ri­ge, punkt slut. När kan man an­vän­da sig av ap­pen?

– I bland kan det hand­la om väg­val, att man har så många val­möj­lig­he­ter fram­för sig så man be­hö­ver har hjälp med att tän­ka till och fat­ta de rät­ta be­slu­ten. Sen kan det ju ock­så va­ra så att själv­käns­lan är låg, det kan hand­la om kar­riär, re­la­tio- ner, peng­ar. Men den se­nas­te un­der­sök­ning­en sä­ger att för ung­do­mar i dag är det trygg­het som är vik­ti­gast för att de ska kän­na sig nöj­da med sitt liv, be­rät­tar Kim.

Psy­kisk mot­stånds­kraft

Me­dia lyf­ter of­ta upp so­ci­a­la me­di­er som en or­sak till var­för många ung­do­mar mår då­ligt i dag men Kim tror att det ba­ra är en del av sva­ret. Hans egen te­o­ri är att ung­do­mar­na i dag inte har en till­räck­ligt stark psy­kisk mot­stånds­kraft.

– Det kan be­ro på att de bli­vit cur­la­de, man är inte be­redd på att mö­ta mot­stånd och be­svi­kel­ser, sä­ger Kim.

Lan­se­ra ut­om­lands

Wa­ke me up har fått stort ge­nom­slag och re­dan finns det in­tres­se från per­so­ner som vill lan­se­ra ap­pen i Nor­ge och Fin­land.

– Jag tror det är rätt i ti­den, vil­ket jag även mär­ker på att det är många coacher som vill va­ra en del av Wa­ke me up. Men det är vik­tigt att sä­ga att det här inte hand­lar om sjuk­vård ut­an frisk­vård. Det är en klapp på ax­eln, en spark i ba­ken och sam­ti­digt en varm kram, av­slu­tar Kim.

FOTO: PRI­VAT

APP. Kim Kar­hu, med­grun­da­re och ord­fö­ran­de för Wa­ke Me Up.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.