Ann-So­fie Her­mans­son (S) – pe­tad men inte sla­gen

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har för­lo­rat mak­ten i Gö­te­borg men Ann-So­fie Her­mans­son (S) tviv­lar på att det nya bor­ger­li­ga sty­ret kom­mer hål­la sär­skilt länge.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter - Gabri­el Tju­lan­der

– Jag är tvek­sam om det här kom­mer hål­la i fy­ra år, sä­ger Ann-So­fie Her­mans­son (S).

Un­der kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­tet gjor­de De­mo­kra­ter­na ett ovän­tat drag och för­sök­te kup­pa in Ann-So­fie Her­mans­son som and­re vice ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen. En plats som var tänkt att gå till väns­ter­par­ti­ets Daniel Bern­mar i och med sam­ar­be­tet mel­lan det röd­grön­ro­sa bloc­ket och Al­li­an­sen.

– Det är ett makt­spel men det blir väl­digt tyd­ligt när Mar­tin (Wann­holt (D)) för­sök­te no­mi­ne­ra mitt namn. Jag kän­de inte till de­ras pla­ner men jag tac­kar för för­tro­en­det, sä­ger Ann-So­fie Her­mans­son och skrat­tar.

Hur ska so­ci­al­de­mo­kra­ter­na får ige­nom sin po­li­tik nu?

– Vi får för­sö­ka sam­ar­be­ta och dri­va vår po­li­tik i op­po­si­tion med de som vill sam­ar­be­ta med oss. Det man ska kom­ma ihåg i den här bor­ger­li­ga eu­fo­rin är att man har ett sty­re med 24 man­dat av 81 – det är ex­tremt tunt och även om sos­sar­na inte är re­pre­sen­te­ra­de i pre­si­di­er­na så är vi än­då störs­ta par­ti­et i Gö­te­borg. Ska man gö­ra upp om nå­got stör­re i den här stan då mås­te man pra­ta med oss, sä­ger Ann-So­fie Her­mans­son.

Kup­pen från De­mo­kra­ter­na är det en öpp­ning för er att bör­ja sam­ar­be­ta?

– Ja, i al­la fall i vis­sa frå­gor. Vi har haft gans­ka för­tro­en­de­ful­la sam­tal här även om det inte är nå­gon hem­lig­het att vi har li­te oli­ka syn på Väst­län­ken. Men det finns and­ra frå­gor, av­slu­tar An­nSo­fie Her­mans­son.

FOTO: ED­VIN BERG­STRÖM

BYTS UT. Ann-So­fie Her­mans­son (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.