Kyr­ka säljs: Kan bli nö­jes­tem­pel

Smyrna­kyr­kan pla­ne­rar att säl­ja si­na lo­ka­ler i cent­rum och vill byg­ga nytt i Fri­ham­nen. ”Det skul­le kun­na bli en ikon i Gö­te­borg”, sä­ger Jo­han ”Red Top” Larsson.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

En sit­tan­de are­na för mel­lan 800 och 1 000 per­so­ner mitt i cen­tra­la stan. Det finns inte så många så­da­na möj­lig­he­ter i Gö­te­borg.

Smyrna­kyr­kans verk­sam­het hål­ler på att växa ur si­na lo­ka­ler och de är en­ligt ord­fö­ran­de Pe­ter Kam­men­sjö inte läng­re funk­tions­dug­li­ga.

År 2016 be­slöt för­sam­ling­en att pro­va byg­ga nya lo­ka­ler som pas­sar verk­sam­he­ten bätt­re.

– Vi tog ett in­rikt­nings­be­slut om att pro­va byg­ga nytt och i den pro­ces­sen är vi fort­fa­ran­de. En del av den pro­ces­sen går ut på att vi läg­ger ut kyr­kan för för­sälj­ning för att se vad vi kan få för den då det är av­gö­ran­de för vad vi ska kun­na byg­ga, sä­ger Pe­ter Kam­men­sjö, ord­fö­ran­de för Smyrna­kyr­kans sty­rel­se.

Spe­ci­el­la lo­ka­ler

För någ­ra år se­dan fick kyr­kan en mar­kan­vis­ning vid Fri­ham­nen, så skul­le kyr­kan i cent­rum bli såld är det i nu­lä­get där den nya kom­mer att byg­gas.

Smyrna­kyr­kans lo­ka­ler är spe­ci­el­la på många sätt, dels finns det plats för drygt 1 200 per­so­ner och den lig­ger mitt i cen­tra­la Gö­te­borg.

Jo­han ”Red Top” Larsson som dri­ver Pus­ter­viks lo­ka­ler och bor gran­ne med Smyrna­kyr­kan ser en unik po­ten­ti­al.

– En le­van­de plats, med en re­jäl ute­ser­ve­ring, schysst mat och dryck, en sit­tan­de are­na för mel­lan 800 och 1 000 per­so­ner mitt i cen­tra­la stan. Det finns inte så många så­da­na möj­lig­he­ter i Gö­te­borg el­ler i nå­gon an­nan stad hel­ler för den de­len, sä­ger Jo­han Larsson.

Han har svårt att sä­ga vad ett så­dant pro­jekt skul­le kun­na kom­ma att kos­ta el­ler om det skul­le va­ra lön­samt. Men med för­ut­sätt­ning­ar­na som lo­ka­len re­dan har me­nar han att det skul­le fun­ge­ra rent bok­nings­mäs­sigt.

Jo­han pe­kar ock­så på det fak­tum att det i dag inte finns så många al­ter­na­tiv för en ar­tist som vill spe­la in­för en sit­tan­de publik på drygt 1 000 per­so­ner i Gö­te­borg.

”Svårt att slå det”

– I dag är det kon­sert­hu­set, snäp­pet ne­dan­för då pra­tar vi om Lo­rens­berg och Dra­ken, jag vet att det är en spän­nan­de stor­lek på den här lo­ka­len. Kom­bon av att gö­ra nå­got som lik­nar Ri­val i Stock­holm med ho­tell, öp­pen re­stau­rang och barmil­jö mitt i Va­sas­tan och i fram­ti­den någ­ra steg från Väst­län­kens Ha­ga-sta­tion – det är svårt att slå det på fing­rar­na, sä­ger Jo­han Larsson.

Vil­ken verk­sam­het skul­le Smyr­na vil­ja se ta över lo­ka­len?

– Det där är en de­li­kat frå­ga, vi vill ju gär­na att de som kö­per har en lik­nan­de vär­de­grund som oss men sam­ti­digt in­ser vi ju att vi ald­rig kan sty­ra vad som hän­der med den fas­tig­he­ten om 10-15 år. Men vi kom­mer än­då tän­ka till om vem som får kö­pa om vi ham­nar i det läget, sä­ger Pe­ter Kam­men­sjö.

FOTO: WIKIMEDIA

GÖTEBORGS NYA RI­VAL. Smyrna­kyr­kan pla­ne­rar att säl­ja si­na lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.