Se­lan­der för­e­nar det omöj­li­ga i mu­si­ken

Han är fri­id­rotts­trä­na­ren som vet att trä­ning är bra för den men­ta­la häl­san. Nu gör han sam­ma sak med mu­sik – där ut­sat­ta och hem­lö­sa får chan­sen till ge­men­skap – och kär­lek.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Text och foto: Kai Mar­tin

K jell Se­lan­der har flac­kat om­kring i li­vet. Född i Väs­terås med en pap­pa som lä­ka­re som i takt med nya tjäns­ter flyt­ta­de runt Sverige med fa­mil­jen.

– Men jag är upp­vux­en i Lid­kö­ping, sä­ger han.

Gö­te­bor­ga­re se­dan många år ser han sig än­då som lid­kö­pings­bo av va­na och för­stås lig­ger ban­dy­la­get Vil­la ho­nom varmt om hjär­tat. Det är myc­ket som gör det, för den varm­hjär­ta­de Kjell Se­lan­der.

– Jag har job­bat med ut­sat­ta män­ni­skor. Va­rit men­talskö­ta­re och nu, de se­nas­te tolv åren, job­bat med bo­stä­der åt ut­sat­ta, hem­lö­sa, flyk­ting­ar el­ler men­talt sju­ka. På så vis har jag fått ett bra kon­takt­nät, sä­ger han när jag mö­ter ho­nom i Lin­néa­kyr­kan. ”Bro­kig sam­ling män­ni­skor” Det är tis­dag, strax in­nan tio. Om en stund kom­mer kö­ren be­stå­en­de av hem­lö­sa, så­da­na som li­der av men­tal ohäl­sa el­ler helt en­kelt en­sam­ma. Kjell Se­lan­der är ti­digt på plats. Har ta­git le­digt från sitt jobb in­om Gö­te­borgs kom­mun på so­ci­al re­surs­för­valt­ning. Ett en­ga­ge­mang som är vik­tigt för ho­nom.

– Hit kom­mer en bro­kig sam­ling män­ni­skor. Egent­li­gen fanns det i star­ten ing­en klar idé om verk­sam­he­ten, för­kla­rar Kjell Se­lan­der. Fast det där är in­te rik­tigt sant. För när han för två år se­dan kom på

Det är vik­tigt att rö­ra på sig. Ti­di­ga­re var jag elitträ­na­re i fri­id­rott, men jag har trap­pat ned. Visst, det var spän­nan­de och gi­van­de.

idén om att mu­sik var bra för sjä­len, un­ge­fär på sam­ma vis som trä­ning är, var ju själ­va grunden lagd.

– Ja, det slog mig att det fun­ge­rar på sam­ma vis. Do­pa­mi­net, som bil­das med fy­sisk trä­ning, är bra mot de­pres­sion och det är mu­sik ock­så, sä­ger han.

– Vi gjor­de en en­kät på vå­ra bo­en­de om det fanns ett in­tres­se av att va­ra med att ska­pa mu­sik. Vi fick ett över­väl­di­gan­de ja. I april 2017 star­ta­de vi

Ge­men­ska­pen, tilli­ten, gläd­jen och kär­le­ken kan hjäl­pa de ut­sat­ta, som le­ver i en tuff och osä­ker värld.

– Det finns så myc­ket dro­ger där ute. Mer än vad många för­står och det är väl­digt svårt att hål­la sig ifrån.

Till­sam­mans med Dan Ådahl, mu­sik­pe­da­gog, låt­skri­va­re och mu­si­ker, star­ta­des job­bet med en­semb­len där en or­kes­ter mö­ter en kör.

– Med Dan Ådahl klaf­fa­de det från förs­ta stund. Han har ju själv va­rit på bot­ten, men vänt. Sam­ti­digt har han mu­si­ce­rat he­la li­vet.

Kjell Se­lan­der är en­ga­ge­rad. Men är det ock­så på många plan. Så hur räc­ker ti­den till?

– Bra frå­ga. Mån­da­gar är det löp­trä­ning. Det är en he­lig tid, sä­ger han och, jo, mån­da­gen den 24 de­cem­ber kom­mer han gö­ra som han bru­kar: springa.

– Ja, men det är vik­tigt att rö­ra på sig. Ti­di­ga­re var jag elitträ­na­re i fri­id­rott, men jag har trap­pat ned. Visst, det var spän­nan­de och gi­van­de. En un­der­bar tid. Men ...

Mu­sik­pro­jek­tet släp­per han emel­ler­tid in­te. Den ti­den han ger där är vik­tig.

– Det här är en platt­form som an­nat kan växa ur. Ur al­la olik­he­ter upp­står nå­got spän­nan­de och bra, sä­ger han. ”Be Hap­py” fyll­de kyr­kan Kjell Se­lan­der lå­ter sig in­te nöjas. Till­sam­mans med Dan Ådahl spinns bå­de pla­ner och dröm­mar. Som en works­hop där man kan gö­ra och spe­la in lå­tar el­ler kanske lä­ra sig spe­la ett in­stru­ment. För mu­si­ken är en käl­la till gläd­je. Som när Mu­sik­pro­jek­tet ha­de kon­sert här om sön­da­gen och lå­tar som ”Det ska va­ra gott att le­va” och ”Don’t wor­ry, be hap­py” fyll­de kyr­kan från mins­ta skryms­len och vrår till de väl­di­ga val­ven.

Pre­cis när vi skiljs sä­ger Kjell Se­lan­der:

– Min pas­sion är att för­e­na sa­ker som in­te är helt själv­kla­ra.

SÅNG OCH GE­MEN­SKAP. Kjell Se­lan­ders pas­sion är att för­e­na det omöj­li­ga, som att lå­ta ut­sat­ta män­ni­skor mö­tas till mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.