Gas­bus­sar fö­re el och die­sel i Frölun­da

Väst­tra­fik stor­sats­ning på el­bus­sar ska in­te er­sät­ta gas­bus­sar­na. ”Det vi vill få bort är de tra­di­tio­nel­la die­sel­bus­sar­na”, sä­ger Leif Blomqvist (S), le­da­mot i Väst­tra­fiks sty­rel­se.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lam­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Väst­tra­fik stor­sats­ning på el­bu­sar ska in­te er­sät­ta gas­bus­sar­na. ”Det vi vill få bort är de tra­di­tio­nel­la die­sel­bus­sar­na”, sä­ger Leif Blomqvist (S), le­da­mot i Väst­tra­fiks sty­rel­se.

Väst­tra­fiks sty­rel­se har be­slu­tat att gå ut med en an­buds­för­frå­gan på upp­hand­ling av he­la väst­ra Gö­te­borgs buss­tra­fik för pe­ri­o­den år 2020 till 2030.

Ny­li­gen pre­sen­te­ra­de Väst­tra­fik sin sats­ning på fy­ra elekt­ri­fi­e­ra­de buss­lin­jer på Hi­sing­en men i upp­hand­ling­en för väs­tar Gö­te­borg in­går det en­bart bi­o­gas­driv­na bus­sar.

– Vi har ett po­li­cy­be­slut som här­stam­mar från kol­lek­tiv­tra­fik­nämn­den och mil­jö­nämn­den som sä­ger att vi in­te ska an­vän­da mind­re gas än vad vi gör i dag men sat­sa på mer el­bus­sar, för­enk­lat sagt, sä­ger Leif Blomqvist (S), le­da­mot i Väst­tra­fiks sty­rel­se och hem­ma­hö­ran­de i Väst­ra Frölun­da.

En an­led­ning till att Väst- tra­fik i nu­lä­get in­te vill by­ta ut gas­bus­sar­na mot el­bus­sar är re­gi­o­nen och Gö­te­borgs Stads in­tres­se i att få till en pro­duk­tion av bi­o­gas i re­gi­o­nen.

– Det här häng­er i hop med att re­gi­o­nen och Gö­te­borg Stad har va­rit väl­digt an­ge­läg­na om det och då gäl­ler det ju att vi an­vän­der oss av bi­o­gas och bus­sar är ju en av de sto­ra kon­su­men­ter­na av gas, sä­ger Leif Blomqvist och fort­sät­ter:

– Vi kan ju in­te först sti­mu­le­ra oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner att pro­du­ce­ra bi­o­gas och se­dan ta bort det. Utan det vi vill få bort är de tra­di­tio­nel­la die­sel­bus­sar­na.

Leif spår att vi fram­ö­ver kom­mer att se en ut­veck­ling där vi går mot mer el­bus­sar i cen­tra­la sta­den me­dan ut­an­för, där bus­sar­na kör läng­re sträc­kor, kom­mer gas­bus­sar­na för­bli.

– San­no­likt kom­mer vi få en ut­veck­ling där stads­tra­fi­ken kom­mer till stor del be­stå av el­driv­na bus­sar. Men först mås­te vi ju ock­så byg­ga upp en in­fra­struk­tur för el­bus­sar i form av el­de­på­er.

Så un­der pe­ri­o­den 2020 till 2030 blir det inga el­bus­sar i väs­tar Gö­te­borg?

– Jag vå­gar in­te sä­ga att det in­te blir men det har va­rit hu­vud in­rikt­ning­en. Bå­de gas och el är de mest mil­jö­vän­li­ga al­ter­na­ti­ven vi har och då får vi gö­ra en av­väg­ning ef­ter hur många el­de­på­er vi har. Men vi gör en kraft­full sats­ning på el­bus­sar, fram­förallt kring Eke­trä­ga­tan i Lund­by, sä­ger Leif Blomqvist.

Bå­de gas och el är de mest mil­jö­vän­li­ga al­ter­na­ti­ven vi har och då får vi gö­ra en av­väg­ning ef­ter hur många el­de­på­er vi har. SÄG VAD DU TYC­KER! go­te­borg­di­rekt.se

FOTO: VÄST­TRA­FIK

Inga el­bus­sar upp­hand­las för Väst­ra Gö­te­borg. VÄST­TRA­FIKS ELSATSNING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.