Jät­te­räd ef­ter bil­brän­der­na

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

To­talt är det el­va per­so­ner som har ta­gits in för för­hör i sam­band med po­li­sens till­slag i Frölun­da. De in­tag­na är i nu­lä­get miss­tänk­ta för grov ska­de­gö­rel­se och våld­samt upp­lopp.

– Det här är en stor och om­fat­tan­de in­sats med myc­ket pla­ne­ring ba­kom, sä­ger Christi­an Ny­lén, bi­trä­dan­de chef för lo­kal­po­lis­om­rå­de syd.

Samt­li­ga el­va släpp­tes ef­ter att för­hör hål­lits.

In­sat­sen var pla­ne­rad se­dan ti­di­ga­re och ett 60-tal po­li­ser ska ha med­ver­kat i rä­den.

– Egent­li­gen har vi pla­ne­rat det här än­da se­dan för­un­der­sök­ning­ens star­ta­des. Fil­mer in­skic­ka­de från all- män­he­ten har va­rit väl­digt be­ty­dan­de för dels det här till­sla­get men även för för­un­der­sök­ning­en i stort, sä­ger Christi­an Ny­lén.

De grip­na är i nu­lä­get en­dast miss­tänk­ta för in­bland­ning i bil­brän­der­na på Frölun­da torg även om fle­ra bi­lar ock­så brann i Hjäll­bo, Nord­öst­ra Gö­te­borg, vi sam­ma till­fäl­le.

– De är en­bart miss­tänk­ta för brän­der­na vid Frölun­da torg. Brän­der­na i Hjäll­bo ut­reds i en egen för­un­der­sök- ning som lo­kal­po­lis­om­rå­det där ar­be­tar med. Vad hän­der nu?

– Nu förs det för­hör med de grip­na och åkla­ga­re kom­mer se­dan ta be­slut om even­tu­el­la åtal, sä­ger Christi­an Ny­lén. Är ni nä­ra ett upp­kla­ran­de?

– Det är svårt att sä­ga för det be­ror på vad som fram­kom­mer un­der för­hö­ren.

FOTO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

GRYNINGSRÄD. Po­li­sen grep ti­digt i mor­se tio per­so­ner miss­tänk­ta för in­bland­ning i bil­brän­der­na på Frölun­da torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.