Upp­ma­ning­en in­för ljus­ti­den

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

För de som job­bar med de här bar­nen hand­lar det om att va­ra med­ve­ten. Om bar­net be­rät­tar nå­got ska man ta sig tid att lyss­na och stäl­la frå­gor.

In­för jul­lo­vet går So­ci­al re­surs­för­valt­ning ut och upp­ma­nar al­la an­ställ­da in­om Gö­te­borgs Stad att va­ra ex­tra upp­märk­sam­ma.

– Ris­ken för att barn förs ut ur lan­det mot sin vil­ja för bort­gif­te el­ler kvinn­lig köns­stymp­ning ökar på de långa lo­ven, sä­ger Ka­ta­ri­na Ide­gård, sam­ord­na­re mot he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck i Gö­te­borg. För de all­ra fles­ta barn in­ne­bär jul­lo­vet lek, mys och ett väl­be­höv­ligt av­brott från sko­lan. Men för vis­sa är skol­lo­ven för­knip­pa­de med oro över tvångs­gif­te el­ler köns­stymp­ning. Nio ele­ver sak­na­des När höst­ter­mi­nen drog i gång ef­ter som­mar­lo­vet sak­na­des minst nio ele­ver på sko­lor­na i Gö­te­borg. Kom­mu­nen har in­te gjort nå­gon upp­följ­ning på om det i des­sa fall rör­de sig om just tvångs­gif­te. Men sko­lor­na som rap­por­te­ra­de in sak­na­de ele­ver sva­ra­de att det fanns oro för he­ders­re­la­te­rad pro­ble­ma­tik.

I so­ci­al­tjäns­tens sta­tistik för pe­ri­o­den 1 maj till 14 sep­tem­ber fö­re­kom­mer fy­ra fall där man miss­tänkt en risk för gif­ter­mål. I två av de fal­len lyc­ka­des so­ci­al­tjäns­ten för­hind­ra gif­ter­må­len. ”Ris­ken för bort­gif­te ökar” In­för al­la läng­re lov upp­ma­nas an­ställ­da in­om Gö­te­borgs Stad nu­me­ra att va­ra ex­tra upp­märk­sam­ma på barn som vi­sar tec­ken på oro.

– Ris­ken för att barn förs ut ur lan­det mot sin vil­ja för bort­gif­te el­ler kvinn­lig köns­stymp­ning ökar på de långa lo­ven, sä­ger Ka­ta­ri­na Ide­gård, sam­ord­na­re mot he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck i Gö­te­borg. Hur unga barn kan det hand­la om?

– Ris­ken för bort­gif­te ökar när bar­nen kom­mer in i pu­ber­te­ten. När man blir be­trak­tad som vux­en, sä­ger Ka­ta­ri­na Ide­gård.

Be­te­en­den att va­ra upp­märk­sam på kan va­ra att bar­net har kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter, ut­tryc­ker att hen in­te ser fram emot lo­vet el­ler stäl­ler frå­gor om gif­ter­mål och/el­ler krav på oskuld.

– För de som job­bar med de här bar­nen hand­lar det om att va­ra med­ve­ten om pro­ble­ma­ti­ken och ha den färskt i min­net. Om bar­net be­rät­tar nå­got ska man ta sig tid att lyss­na och stäl­la frå­gor, sä­ger sä­ger Ka­ta­ri­na Ide­gård. Hur ser ru­ti­nen ut?

– Det är som öv­ri­ga ru­ti­ner när barn far il­la. Sko­lan gör en oro­san­mä­lan till so­ci­al­tjäns­ten som får ut­re­da om det fö­re­fal­ler fak­tisk risk.

Hon be­to­nar ock­så att det är vik­tigt att in­te kon­tak­ta vård­nads­ha­var­na i ett förs­ta lä­ge.

– Man mås­te tän­ka på ris­ker­na för bar­net, sä­ger Ka­ta­ri­na Ide­gård.

FOTO: MOSTPHOTOS

So­ci­al re­surs­för­valt­ning i Gö­te­borg upp­ma­nar kom­mu­nan­ställ­da att va­ra ex­tra upp­märk­sam­ma in­för jul­lo­vet. KOMMUNKOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.