Nu kan du hug­ga egen gran

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - SIDAN 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-513 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Fle­ra tu­sen jul­gra­nar har nu hug­gits och körts in till tor­gen i Gö­te­borg för att säl­jas. Men på gran­plan­ta­get i Lin­do­me vän­tar gra­nar­na på att du ska kom­ma till dem. På Ro­bert­ho Set­ter­grens gran­plan­te­ring i Lin­do­me drar det ihop sig till jul­grans­rusch. Hit­tills i år har cir­ka 150 per­so­ner be­sökt plan­ta­get och till hel­gen den 15, 16 de­cem­ber för­vän­tar han sig att det kom­mer 150 till.

På fyr­hju­ling kör han mel­lan si­na gra­nar och in­spek­te­rar de som i år tro­ligt­vis kom­mer gå till för­sälj­ning.

– De här gra­nar­na plan­te­ra­des år 2008 så de är allt­så tio år än­då kan det va­ri­e­ra gans­ka kraf­tigt i stor­lek, sä­ger han och pe­kar på en gran som är knappt en me­ter hög.

– Den kom­mer nog pas­sa per­fekt i ett barn­rum. Eko och när­pro­du­ce­rat Det lig­ger myc­ket ar­be­te bakom en bra jul­gran, de fles­ta av Ro­bert­hos gra­nar är be­skur­na un­der åren för att ge dem en bätt­re tät­het. Han be­spru­tar ald­rig si­na gra­nar och han sät­ter en ära i att kun­na er­bju­da när­pro­du­ce­ra­de gra­nar.

– I Dan­mark bör­jar man hug­ga gra­nar­na re­dan i ok­to­ber men det är in­te rik­tigt min fi­lo­so­fi, jag gil­lar att ta in en färsk gran och jag upp­le­ver att många upp­skat­tar det närod­la­de. Ute på tor­gen kan jag in­te en­bart säl­ja mi­na egenod­la­de gra­nar så jag kö­per in från Alingsås och Hal­land men jag har ba­ra svens­ka gra­nar, sä­ger han. Fjär­de året i rad Det här är fjär­de året i rad som Ro­bert­ho säl­jer gra­nar från plan­ta­gen i Lin­do­me. Granod­lan­det är egent­li­gen en hob­by för Ro­bert­ho, nå­got han gör på si­dan av sitt ”van­li­ga” yr­ke.

– När jag blir pen­sio­ne­rad ska jag gå här bland mi­na gra­nar. Jag skul­le kun­na le­va he­la året på de gla­da män­ni­skor­na som kom­mer och hug­ger sin gran, sä­ger han.

Un­der de fy­ra åren har det för många bli­vit till en tra­di­tion att kom­ma ut till plan­ta­get och hug­ga sin gran själv.

– Det här är verk­li­gen jät­te­upp­skat­tat, vi tän­der någ­ra el­dar och gril­lar li­te korv och så får man gå här och bo­ta­ni­se­ra bland gra­nar­na.

Den ovan­ligt var­ma vå­ren och som­ma­ren slog hårt mot fle­ra granod­la­re runt om i Sve­ri­ge. I stort sett al­la gra­nar som plan­te­ra­des un­der maj må­nad dog.

– Maj är ju den sto­ra plan­te­rings­må­na­den och jag ha­de en be­kant till mig som sat­te 80 000 gra­nar och al­la dog. Jag ha­de tur för jag sat­te inga själv i år men hälf­ten av de från för­ra året för­svann så det kom­mer för­änd­ra pris­bil­den om någ­ra år, sä­ger Ro­bert­ho. Så skö­ter du gra­nen De två tum­reg­ler­na för att få gra­nen att kla­ra sig än­da fram till jul och över hel­ger­na är att gö­ra en ny snitt yta och att vatt­na or­dent­ligt.

– Man ska all­tid gö­ra ett nytt snitt, pre­cis som med ro­sor och ju läng­re en gran har le­gat desto mer mås­te man så­ga av. Sen om man in­te vatt­nar or­dent­ligt och då me­nar jag var­je dag så kom­mer bar­ren som ett brev på pos­ten.

FOTO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

JULGRANSODLAREN. Ro­bert­ho Set­ter­grens gra­nar i Lin­do­men står klar för hel­gens jul­grans­rusch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.