Stor­sats­ning på lek­plats i Tyn­na­red

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - SIDAN 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

I mån­dags fat­ta­de parkoch na­tur­nämn­den be­slut om att byg­ga en ny tra­fik­lek­plats i Tynnered. ”En tra­fik­lek­plats är själv­klar i en tra­fik­stad som Gö­te­borg”, sä­ger Ce­ci­lia Dahl­man Eek (S), ord­fö­ran­de i Park & Na­tur­nämn­den. Un­der hös­ten 2017 fick parkoch na­tur­för­valt­ning­en i upp­drag av S, Mp och V att ge­nom­fö­ra en för­stu­die för att eta­ble­ra en tra­fik­lek­plats i Gö­te­borg. Nu är för­stu­di­en klar och re­do­vi­sar ett för­slag med pla­ce­ring i Berg­kri­stall­par­ken i Tynnered.

– Här ska barn få en god upp­fatt­ning om hur det fun­ge­rar i tra­fi­ken på ett lek­fullt och ro­ligt sätt, sä­ger Ce­ci­lia Dahl­man Eek.

Be­slu­tet in­ne­bär en sats­ning på 11 mil­jo­ner kro­nor och en ökad drifts­ram på 1,5 mil­jo­ner kro­nor fram till 2021 och där­ef­ter 2 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen.

– Det är ing­et ex­tremt pris för en park av den här ty­pen. Det är jäm­för­bart med sats­ning­en som gjor­des på Fla­tåspar­ken, sä­ger Ce­ci­lia Dahl­man Eek. Vi tyc­ker ock­så det är vik­tigt att det finns par­ker som den­na som kan ak­ti­ve­ra ung­do­mar och vi hop­pas att det blir ett be­söks­mål för he­la sta­den – fram­förallt för sko­lor, fri­tids, för­sko­lor och barn­fa­mil­jer.

Lek­plat­sen ska va­ra en skyd­dad mil­jö där barn kan trä­na på oli­ka tra­fi ksi­tu­a­tio­ner, cyk­la sä­kert och lä­ra sig tra­fik­sä­ker­het, reg­ler och skyl­tar.

– Det­ta pas­sar ut­märkt med vå­ra and­ra sats­ning­ar på ökad tra­fik­sä­ker­het för barn och tra­fik­ut­bild­ning i grund­sko­lan. Det­ta ska­par tryg­ga, säk­ra och själv­stän­di­ga barn, sä­ger Sha­h­baz Khan (S), Tra­fik­kom­mu­nal­råd.

Par­ti­er­na i nämn­den stäl­ler sig ock­så po­si­ti­va till ett för­slag om att ut­re­da even­tu­ell spons­ring el­ler med­fi­nan­sie­ring av lek­plat­sen.

Vil­ka spon­so­rer el­ler med­fi­nan­siä­rer skul­le det kun­na rö­ra sig om?

– Det finns fle­ra fö­re­tag i Gö­te­borg som jag tror skul­le ha ett in­tres­se i att unga lär sig om tra­fik­reg­ler

FOTO: MOSTPHOTOS/ ILLUSTRATION: GÖ­TE­BORGS STAD

BE­SLU­TET. Tynnered får ny tra­fik­lek­plats för 11 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.