Fan­ny och Alex­an­der blir mu­sik­te­a­ter

Ing­mar Berg­mans hyl­la­de film ”Fan­ny och Alex­an­der” blir pjäs till mu­sik. Histo­ri­en är flyt­tad från för­re se­kel­skif­tet till jaz­zens 30-tal. Men den fan­tas­tis­ka be­rät­tel­sen är den­sam­ma, lo­var re­gis­sö­ren Eva Berg­man.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - SIDAN 1 - Te­le­fon: 070-863 90 37 E-post: ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se Text och foto: Kai Mar­tin

EVA BERG­MAN. Re­gis­sö­ren vill ska­pa se- och scen­värd upp­sätt­ning av ”Fan­ny och Alex­an­der”

När Eva Berg­man får tid för GöteborgDirekt är det knappt om tid in­för pre­miä­ren av ”Fan­ny och Alex­an­der”. De­tal­jer ska sli­pas, ljus­sätt­ning­en ska pre­ci­se­ras, allt från mi­mik till re­plik ska lan­da rätt. Plus mu­si­ken, för­stås. Den som har bli­vit Eva Berg­mans sig­num i si­na upp­sätt­ning­ar, där hon va­rit mu­si­ker­na trog­na som de har va­rit trog­na hen­ne.

– Mu­si­ken har all­tid va­rit vik­tigt. Att få job­ba med de här sex mu­si­ker­na är fan­tas­tiskt. Jag tror in­te det finns nå­got som de in­te är bra på att gö­ra. Med dem blev det själv­klart att flyt­ta histo­ri­en från för­ra se­kel­skif­tet till 30-ta­let. På så vis kun­de vi få med jaz­zen, för­kla­rar hon.

– Det var en för­ut­sätt­ning för att jag skul­le gö­ra den här pjä­sen.

Du in­te­gre­rar mu­si­ken väl i di­na upp­sätt­ning­ar. Hur uppskat­tat är det hos skå­de­spe­lar­na?

– De tyc­ker att det är ro­ligt med mu­sik Det finns för­stås de som in­te gil­lar det, men in­te i den här en­semb­len som är fan­tas­tisk att job­ba med.

Jo, hon åter­kom­mer till or­det ”fan­tas­tisk” för gläd­jen i att få job­ba med en­semb­len på Gö­te­borgs stads­tea­ter.

I hu­vud­rol­ler­na som Emi­lie Ek­dahl, mor till bar­nen Fan­ny och Alex­an­der, och bis­ko­pen har hon valt Mia Höglund-Me­lin re­spek­ti­ve Ja­kob Eklund.

– Jag tyc­ker in­te om att fram­hål­la nå­gon fram­för nå­gon an­nan. Men ut­an dem ha­de det här in­te gått, sä­ger Eva Berg­man.

Med ”Fan­ny och Alex­an­der” ut­ma­nar hon in­te ba­ra den sto­re re­gis­sö­ren Ing­mar Berg­mans pri­sa­de film från 1980-ta­lets in­le­dan­de år. Hon har ock­så mo­det att gö­ra en te­a­terupp­sätt­ning av sin fars mest upp­skat­ta­de och – kanske – folk­li­ga verk. ”Det är en bra text” Men Eva Berg­man ryc­ker på ax­lar­na åt ord som ”ex­tra ut­ma­ning” och ”djärvt”.

– Det är en så fan­tas­tisk histo­ria med en bra text. Att det ska va­ra en ex­tra ut­ma­ning…? Nej, det känns in­te li­ka be­tung­an­de i Gö­te­borg. Jag har job­bat här i 40 år och tror att folk kom­mer för mi­na upp­sätt­ning­ar, sä­ger hon en­kelt.

– Men det är klart att det är spe­ci­ellt med ”Fan­ny och Alex­an­der”, som al­la har ett för­hål­lan­de till.

Hon såg Dra­ma­ten­re­gis­sö­ren och

Ing­mar Berg­man­med­ar­be­ta­ren Ste­fan Lars­sons iscen­sätt­ning av ”Fan­ny och Alex­an­der” 2012. Det är ock­så hans ma­nus som hon ar­be­tat med för upp­sätt­ning­en på Gö­te­borgs stads­tea­ter.

– När jag såg den tänk­te jag att den här kan jag gö­ra i Gö­te­borg. Den är an­norlun­da, men sam­ma histo­ria och text.

Så när hon fick en för­frå­gan från Stads­tea­terns konst­när­li­ge le­da­re, Pon­tus Stens­häll, var det lätt att tac­ka ja. Ar­be­tet har på­gått i cir­ka ett år och nu är det allt­så nä­ra pre­miär.

Åter­kom­mer du till upp­sätt­ning­ar­na ef­ter pre­miä­ren för att änd­ra el­ler kor­ri­ge­ra nå­got?

–Fö­re­ställ­ning­en mås­te få le­va sitt eget liv till­sam­mans med publi­ken. Men det hän­der att jag tit­tar till dem, sä­ger hon.

På scen kom­mer hon, ut­an att vil­ja av­slö­ja för myc­ket, an­vän­da sig av tre rum.

– Ja, till­sam­mans med sce­no­graf Tof­te Lam­berg har vi ska­pat det; ett rött rum för fa­mil­jen Ek­dahl, ett vitt för bis­ko­pens fa­milj och ett ma­giskt för Isak Jaco­bi, be­rät­tar hon.

Kort ef­ter sin ma­kes, Hen­ning Man­kell, bort­gång 2015 sat­te hon upp hans pjäs ”Driving Mi­les”, som en hom­mage. Nu blir det nå­got lik­nan­de till sin far.

– Ab­so­lut. Det är en hyll­ning till hans text, till den fria och kre­a­ti­va män­ni­skan, sä­ger hon.

– Fram­för allt nu då or­det är ho­tat. Så, ja, det är en hyll­ning till Ing­mar.

Det känns in­te li­ka be­tung­an­de i Gö­te­borg. Jag har job­bat här i 40 år och tror att folk kom­mer för mi­na upp­sätt­ning­ar.

FOTO: JO­NAS KÜNDIG

Eva Berg­man gör med sin upp­sätt­ning av ”Fan­ny och Alex­an­der” en hyll­ning av sin far och det fria or­det.

DRAMA. Mia Höglund-Me­lin och Ja­kob Eklund spe­lar de bä­ran­de rol­ler­na i ”Fan­ny och Alex­an­der”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.