Ton­å­ring­ar­nas svek mot tom­ten och Kal­le

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - HEJ GÖTEBORG - JOAKIM FRANSSON Chefre­dak­tör

Till­ver­kar­na av den där bru­na läs­ke­blas­ken som är så po­pu­lär över he­la värl­den kom i vec­kan med ett press­med­de­lan­de om vil­ka jultra­di­tio­ner som ung­do­mar vill för­änd­ra. Or­det jul­must nämn­des in­te i tex­ten, men är det nå­gon svensk jultra­di­tion som jag vet stic­ker i ögo­nen på det fö­re­ta­get så är det just must­dric­kan­det kring jul och påsk. Den tra­di­tio­nen kan de nog ald­rig rub­ba på. Men nu mås­te ju läs­ke­drycks­fö­re­ta­get till­ver­ka 1,4 mil­jo­ner li­ter av sin pro­dukt var­je dag ba­ra i Jord­bro för att mö­ta ef­ter­frå­gan res­ten av året, så ju­lens must­skval­pan­de lär väl in­te dri­va dem i kon­kurs di­rekt. Men vad är det då för jultra­di­tio­ner som svens­ka ung­do­mar i åld­rar­na 16-19 vill skip­pa? Jo, jul­kort, jul­tom­ten och Kal­le An­ka på tv. Jul­kor­ten kan jag för­stå att 19-åring­ar in­te har nå­gon re­la­tion till. Men var­för det­ta svek mot tom­ten och Kal­le An­ka? Ef­ter allt de­ras tja­tan­de om just des­sa två central­fi­gu­rer i jul­fi­ran­det ba­ra någ­ra år ti­di­ga­re, när de var i åt­ta­års­ål­dern. Vad kan vill de då ab­so­lut in­te va­ra ut­an i jul? Jo, julklap­par­na. Jag und­rar ba­ra vem de tänkt ska kom­ma med dem...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.