Upp­ma­ning­en: ”Se ef­ter bå­ten i vin­ter”

BÅ­TEN IN­TE SÄ­KER PÅ LAND HOVÅS BÄTT­RE SIFFROR MED BOM

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - NYHETER - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Hins­hol­mens små­båts­hamn, Fis­ke­bäck och Lång­e­drag är de som är hår­dast ut­sat­ta för brott i söd­ra Gö­te­borg.

– Det är nor­malt att vi ser en ök­ning un­der hös­ten och även vin­tern när folk tar upp si­na bå­tar, sä­ger Niklas Brehm, sam­ord­na­re för Båt­sam­ver­kan i söd­ra Gö­te­borg.

Bland Gö­te­borgs 25 ham­nar job­bar mer­par­ten med båt­sam­ver­kan, den ma­ri­na mot­sva­rig­he­ten till grann­sam­ver­kan. Men det är i förs­ta hand i de små ham­nar­na där man kan se att båt­sam­ver­kan ger störst ef­fekt.

– Hins­hol­mens små­båts­hamn, Fis­ke­bäck och Lång­e­drag är de som är hår­dast ut­sat­ta för brott i söd­ra Gö­te­borg. Trots att de små ham­nar­na kanske ba­ra har en tred­je­del av för­må­gan vad gäl­ler med­lem­mar i jäm­fö­rel­se med de sto­ra. Men de har kvar en känsla av personligt an­svar. Me­dan i en stör­re hamn är det många män­ni­skor som in­te bor i när­he­ten av ham­nen och som då in­te har sam­ma en­ga­ge­mang att kol­la till si­na och and­ras bå­tar, sä­ger Niklas Brehm.

Stäng­sel och grin­dar

Niklas öns­kar att fler båtägare såg ef­ter si­na bå­tar på ett bätt­re sätt och de vär­desa­ker som finns i bå­ten för att fö­re­byg­ga att brott sker.

Han fram­här­dar även vik­ten med god be­lys­ning i ham­nar­na och sä­ker­hets­åt­gär­der som stäng­sel och grin­dar. Ett po­si­tivt ex­em­pel är Hovås som har för­bätt­rat si­na siffror av­se­värt se­dan de fick upp sin bom.

– Vi har ing­en helt låst hamn i söd­ra Gö­te­borg och lig­ger man på en stor upp­ställ­nings­plats som sak­nar bom­mar, be­lys­ning och över­vak­ning så bor­de man ta med sig sin båt­mo­tor hem trots att den är otymp­lig att få av, sä­ger Niklas Brehm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.