Trygg stad med bra fi­nan­ser vik­ti­gast för Gö­te­borgs nya star­ke man

RAKETKARRIÄR. På 10 må­na­der har han bli­vit Mo­de­ra­ter­nas och kom­mu­nens nya le­da­re

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - News - Te­le­fon: 070-863 90 37 E-post: ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se KAI MAR­TIN NYFIKEN PÅ ...

I bör­jan på 2018 tog han kli­vet från SKF och af­fä­rer till att bli hel­tids­po­li­ti­ker. Hans av­sikt är, för­stås, att bi­dra till att få kom­mu­nens hjul i rull­ning och att ska­pa en eko­no­mi som rim­mar med Mo­de­ra­ter­nas po­li­tik. I febru­a­ri blir han bi­trä­dan­de kom­mu­nal­råd för Mo­de­ra­ter­na i Gö­te­borg och får även an­svar för frå­gor som rör äldre­omsorg och funk­tions­hin­der ef­ter att Ma­ria Rydén has­tigt av­gått.

På ba­ra tio må­na­der har mäng­der hänt. När så Jo­nas Rans­gård, ef­ter Gö­te­borgs­mo­de­ra­ter­nas kle­na lo­kal­val, tac­ka­de för sig, var det Ax­el Jo­sefson som tog över kom­man­dot. Det räck­te in­te med det. Om kort tid är det han som grep­par klub­ban i den be­sluts­fat­tan­de rol­len som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Ut­ma­ning att få ord­ning

Ax­el Jo­sefson sit­ter lugnt i bå­ten, trots de snab­ba skift­ning­ar.

– När man är på den här ni­vån som kom­mu­nal­råd i Gö­te­borg ska man all­tid va­ra be­redd att ax­la an­svar, sä­ger han när Gö­te­borg­Di­rekt träf­far ho­nom i tjänstrum­met i Råd­hu­set vid Gustaf Adolfs Torg.

Att Gö­te­borg står in­för sto­ra eko­no­mis­ka pro­blem, sko­lor som går på knä­na, gäng­krig med hand­gra­na­ter och skjut­va­pen, en in­fek­te­rad Väst­län­ken­de­batt, ett gras­se­ran­de po­li­ti­ker­förakt samt en stad med då­ligt ryk­te... ja, det är ing­et som får Ax­el Jo­sefson att tve­ka in­för ut­ma­ning­en att få ord­ning på des­sa sto­ra frå­gor. Sna­ra­re tvärt om.

– När jag plug­ga­de i Lund i bör­jan på 90-ta­let skul­le al­la ef­ter ut­bild­ning­en till Stockholm, många stan­na­de ock­så i re­gi­o­nen Malmö/Lund. Men få vil­le till Gö­te­borg, för sta­den sak­na­de fram­tids­tro.

– Jag vil­le änd­ra på det och vi hål­ler på att vän­da det.

Han kom till po­li­ti­ken ef­ter 20 år in­om in­du­strin och tror sig där­med kun­na bi­dra med an­norlun­da in­falls­vinklar när be­sluts­fat­tan­de ska ske om stort och smått in­om kom­mu­nen.

– Jag tror att min bak­grund är ovan­lig. Jag har ju job­bat med sto­ra ex­port­fö­re­tag med kun­den i cent­rum. Nu är ju in­te med­bor­ga­re kun­der, men mer det tän­ket tror jag skul­le va­ra bra, sä­ger han.

– Vi mås­te få ba­lans på eko­no­min, nä­rings­li­vets rank­ning är i bot­ten. Kva- li­tets­frå­gor­na gäl­lan­de sko­lan, äldre­omsor­gen... Det gäl­ler att vi fo­ku­se­rar på kärn­upp­dra­get. Nu är det 27 pro­cent av ele­ver­na i års­kurs nio som läm­nar grund­sko­lan ut­an att ha upp­nått kun­skaps­kra­ven i al­la äm­nen.

”Snick­rar gär­na på Tjörn”

För att få ord­ning på det­ta finns det ett för­slag i Al­li­an­sens bud­get på 570 mil­jo­ner kro­nor mer för sko­lor­na i Gö­te­borg att rö­ra sig med 2019.

– Trygg­hets­frå­gor­na är ock­så vik­ti­ga. Gäng­kri­mi­na­li­te­ten, skjut­ning­ar­na och brän­der­na drab­bar många. Vi mås­te ska­pa trygg­het för al­la i Gö­te­borg.

Vad gör du ut­an­för po­li­ti­ken?

– Åh, den här hös­ten har ti­den in­te med­gett myc­ket an­nat. Men får jag tid över så snick­rar jag gär­na på som­mar­stu­gan på Tjörn.

Till vil­ken mu­sik kopp­lar du av?

– Jag är en allä­ta­re. Det är skönt att lyss­na på mu­sik på vägen till job­bet.

Så hur ser du på kul­tu­ren i Gö­te­borg?

– Jät­te­vik­tig! Den be­hövs för en at­trak­tiv stad. Kul­tur­li­vet mås­te blomst­ra och den ska sy­nas även i stads­mil­jö. När jag job­ba­de på SKF och vi ha­de gäs­ter på be­sök be­to­na­de de vil­ken fan­tas­tisk stad Gö­te­borg är. Det är en stad med höga kva­li­te­ter.

Hur kom­mer din jul att se ut?

– Den fi­ras med min sam­bo, min mor och mor­bror samt sys­ter och fa­milj i Tors­lan­da. Jag är le­dig jul till ny­år in­nan vi drar igång. Det ska bli fan­tas­tiskt.

Jag har ju job­bat med sto­ra ex­port­fö­re­tag med kun­den i cent­rum. Nu är ju in­te med­bor­ga­re kun­der, men mer det tän­ket skul­le va­ra bra.

Från febru­a­ri till nu har Ax­el Jo­sefson gjort en raketkarriär in­om Gö­te­borgs kom­mun­po­li­tik. Ef­ter va­let blev han Mo­de­ra­ter­nas nya grupple­da­re. Vid års­kif­tet är han ock­så kom­mun­sty­rel­sens nya ord­fö­ran­de. Text och fo­to: Kai Mar­tin

UPP­ÅT. Ax­el Jo­sefson har på kort tid bli­vit Gö­te­borgs mäk­ti­gas­te man in­om po­li­ti­ken.

VILL STY­RA RÄTT. Ax­el Jo­sefsons mål är att få ord­ning på Gö­te­borg eko­no­mi och ska­pa en trygg stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.