Nor­ma på Kul­tur­hu­set

Konstut­ställ­ning ut­ma­nar bil­den av psy­kisk ohäl­sa när Nor­ma åter vän­der till Frölun­da Kul­tur­hus.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - News - Ga­bri­el Tju­lan­der ga­bri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Den kre­a­ti­va verk­sta­den Nor­ma stäl­ler ut på Frölun­da Kul­tur­hus och spänn­vid­den på de oli­ka konst­for­mer­na är bred. Ut­ställ­ning­en he­ter Po­int of vi­ew och byg­ger på att konst­nä­rer­na har ge­stal­tat oli­ka per­spek­tiv av psy­kisk ohäl­sa.

– Det är in­te den för­doms­ful­la bil­den av psy­kisk ohäl­sa ut­an gans­ka va­ri­e­ra­de per­spek­tiv, sä­ger Pia Tjä­der, hand­le­da­re på Nor­ma.

En del av ut­ställ­ning­en be­står av så kal­lad 360-vi­deo där konst­nä­rer­na ge­stal­tar en käns­la.

Ut­ställ­ning­en är pro­du­ce­rad med stöd av Väst­ra Gö­ta­lands re­gi­o­nen vil­ket gi­vit dem möj­lig­he­ten att an­vän­da sig av den avan­ce­ra­de tek­ni­ken.

– Det här är ju väl­digt nytt, i al­la fall för oss att job­ba med, sä­ger Pia Tjä­der.

Nor­ma är en verk­sam­het som kan be­skri­vas som en kre­a­tiv verk­stad för unga kvin­nor och trans­per­so­ner som står ut­an­för ar­bets­mark­na­den på grund av sin psy­kis­ka ohäl­sa.

– Vi tror myc­ket på kons­ten som en lä­kan­de kraft och den kan bli en väg att hit­ta till­ba­ka till till­va­ron ge­nom att kom­ma in i ett tryggt sam­man­hang. Vi har märkt att det är många trans­per­so­ner som li­der av psy­kisk ohäl­sa och vi mär­ker att de får käm­pa hårt i sam­häl­let och de mö­ter många för­do­mar, sä­ger Pia.

Till­ba­ka på kul­tur­hu­set

Nor­ma har ti­di­ga­re ställt ut på Frölun­da Kul­tur­hus, även på Världs­kul­tur­mu­se­et, och Pia ser myc­ket fram emot att få kom­ma till­ba­ka och gö­ra det igen.

– Jag äls­kar den lo­ka­len, den är så de­mo­kra­tisk. Per­so­ner som va­rit på bib­li­o­te­ket el­ler i sim­hal­len kan lätt upp­täc­ka oss och ki­ka för­bi, av­slu­tar Pia.

Ver­nis­sa­gen in­leds lör­da­gen 12 ja­nu­a­ri, kl 13.00 –16.00 i ut­ställ­nings­hal­len och på­går till och med 10 febru­a­ri.

FO­TO: ALBIN OLS­SON/ NOR­MA

UT­STÄLL­NING. Nor­ma hål­ler ver­nis­sage med fo­kus på psy­kisk ohäl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.