Här sjönk bo­pri­ser­na mest för­ra året

Bostads­pri­ser­na i stads­de­len Väst­ra Gö­te­borg bac­kar mest i he­la Gö­te­borg un­der 2018 en­ligt Mäklar­sta­tistik som ta­gits fram av mäk­lar­fir­man Bjur­fors. Bostads­mark­na­dens vin­na­re och för­lo­ra­re 2018

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Mäklar fir­man Bjur­fors pre­sen­te­rar nya siffror från Mäklar­sta­tistik som sum­me­rar Gö­te­borgs bo­stads­mark­nad 2018.

Trög start på året

Re­dan då vi gick in i 2018 kun­de man se en nedåt­gå­en­de pris­ut­veck­ling i Gö­te­borg som star­tat re­dan un­der 2017.

Dock på­bör­ja­des en lång­sam åter­hämt­ning i feb­ru­a­ri och mars. Bostads­pri­ser­na steg där ef­ter fram till i sep­tem­ber, då årets högs­ta pris­ni­vå upp­nåd­des.

Pris­ned­gång­en un­der för­ra vin­tern och vå­ren sked­de först och var störst i de cen­tra­la stads­de­lar­na och där­ef­ter följ­de yt­ter­om­rå­de­na ef­ter. När åter­hämt­ning­en sked­de un­der vå­ren så var det åter­i­gen i cen­tra­la stan och in­om pre­mi­um­seg­men­tet som det­ta sked­de först. Yt­ter­om­rå­de­na har än så länge in­te rik­tigt hängt med och har in­te åter­häm­tat sig li­ka myc­ket, sä­ger SvenErik Kri­s­ten­sen, re­gi­on­chef Bjur­fors Gö­te­borg.

Väst­ra Gö­te­borg bac­kar mest

Stads­de­lar­na där bostads­pri­ser­na öka­de mest un­der 2018 var Cent­rum, Ma­jor­na-Lin­né och Lund­by. Där steg pri­ser­na med tre pro­cent se­dan års­skif­tet 2017/ 2018. På and­ra si­dan ska­lan, Yt­ter­om­rå­de­na har än så länge in­te rik­tigt hängt med och har in­te åter­häm­tat sig li­ka myc­ket. de om­rå­den där pri­ser­na bac­kat mest, åter­finns Väst­ra Gö­te­borg, Askim-Frölun­daHögs­bo och Ang­e­red-Berg­sjön. Pri­ser­na sjönk med 15 pro­cent, re­spek­ti­ve 6 pro­cent och 5 pro­cent.

En fak­tor som ock­så spe­lat en roll är ut­bu­det av bo­stads­rät­ter. Vi har näm­li­gen sett en mar­kant ök­ning av an­ta­let bo­stä­der till sa­lu i fler­ta­let yt­ter­om­rå­den, bland an­nat i form av in­flytt­nings­kla­ra ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der, nå­got som pres­sar pri­ser­na i des­sa om­rå­den, sä­ger Sven-Erik Kri­s­ten­sen.

FO­TO: CA­RI­NA ANDREASSON

Sven-Erik Kri­s­ten­sen, re­gi­on­chef Bjur­fors Gö­te­borg, kon­sta­te­rar sväng­ning­ar på Gö­te­borgs bo­stads­mark­nad 2018. BOSTADS­PRI­SER­NA 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.