Maxa årets se­mes­ter

Många kö­per trä­nings­kort ut­an att an­vän­da dem

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Jo­a­kim Frans­son

2,1 mil­jo­ner svens­kar gym­mar – det är störst an­del i he­la Eu­ro­pa, en­ligt Svens­ka Dag­bla­det. Trots det släng­er vi var­je år bort när­ma­re 3 mil­jar­der kro­nor på oan­vän­da gym­kort. För höga trä­ning­sam­bi­tio­ner ef­ter långa le­dig­he­ter kan va­ra or­sa­ken till det eko­no­mis­ka trä­nings­s­vin­net, skri­ver tid­ning­en.

På Friskis & Svet­tis, Gö­te­borgs störs­ta id­rotts­för­e­ning med 14 an­lägg­ning­ar och när­ma­re 41000 med­lem­mar, sak­nar man de in­ak­ti­va med­lem­mar­na som i Gö­te­borg och lan­det i stort upp­skat­tas till runt 35 pro­cent.

– Ja, vi vill själv­klart att med­lem­mar­na ska an­vän­da si­na trä­nings­kort. Vi har ju plats och in­struk­tö­rer för dem, sä­ger för­sälj­nings­chef Jo­han Som­ma­rin.

Men att det köps många gym­kort runt års­skif­tet be­ror en­dast del­vis på ny­års­löf­ten. Ar­bets­gi­var­nas frisk­vårds­bi­drag spe­lar in.

– Frisk­vårds­bi­dra­get är na­tur­ligt­vis jät­te­bra. Men sam­ti­digt gör det att gym­kor­tet in­te svi­der i plån­bo­ken. Och det du får gra­tis upp­skat­tar du kanske in­te all­tid, sä­ger Jo­han Som­ma­rin.

Att sät­ta för höga mål i sam­band med att man kö­per sitt gym­kort stäl­ler ock­så till det för många ny­bör­ja­re.

– Be­stäm­mer man sig för att trä­na fy­ra gång­er i vec­kan så blir det ett mål som är svårt att hål­la i läng­den. Och mis­sar man då ett par gång­er så tap­par man kanske lus­ten. Och det kan va­ra svårt att kom­ma igen ef­ter ex­em­pel­vis en för­kyl­ning, sä­ger Jo­han Som­ma­rin.

Friskis & Svet­tis har åter­kom­man­de kam­pan­jer där de kon­tak­tar med­lem­mar som in­te chec­kat in på nå­gon av trä­nings­an­lägg­ning­ar­na på länge.

– Har du in­te be­sökt oss på 6-8 vec­kor kom­mer det i re­gel en på­min­nel­se. Sam­ti­digt vill vi in­te ge med­lem­mar då­ligt sam­ve­te. Vi vill hjäl­pa folk att hit­ta la­gom­lä­get.

Sam­ti­digt som många väl­jer att in­te ut­nytt­ja sitt trä­nings­kort alls så finns det ock­så en li­ten klick gö­te­bor­ga­re som trä­nar allt mer.

– Grup­pen som trä­nar in­ten­sivt och be­sö­ker oss of­ta väx­er för var­je år. Det är en livs­stil, sä­ger Jo­han Som­ma­rin.

Skul­le Friskis & Svet­tis med­lem­mar ut­gö­ra ett tvär­snitt av an­de­len ic­ke-ak­ti­va gym­kort­sä­ga­re i Sve­ri­ge in­ne­bär det att 735 000 svens­kar till­sam­mans släng­er iväg 2,9 mil­jar­der kro­nor år­li­gen, en­ligt Svens­ka Dag­bla­dets be­räk­ning­ar som byg­ger på att ett gym­kort kos­tar 330 kro­nor i må­na­den i ge­nom­snitt.

Be­stäm­mer man sig för att trä­na fy­ra gång­er i vec­kan så blir det ett mål som är svårt att hål­la i läng­den.

FO­TO: MOSTPHOTOS/KENNETH OLSON

TRÄNINGSGLATT FOLK. Många svens­kar äger gym­kort. In­te al­la an­vän­der dem. Jo­han Som­ma­rin, för­sälj­nings­chef på Friskis & Svet­tis i Gö­te­borg tror att en an­led­ning är för högt ställ­da mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.