Po­li­sens bak­slag i Biskops­går­den

Man­nen som sköts ihjäl i nor­ra Biskops­går­den för­ra tors­da­gen är fort­fa­ran­de in­te iden­ti­fi­e­rad. Po­li­sen ser hän­del­sen som ett bak­slag i ett i öv­rigt lyc­kat ar­be­te i om­rå­det den se­nas­te ti­den.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Man­nen som sköts ihjäl i nor­ra Biskops­går­den för­ra tors­da­gen är fort­fa­ran­de in­te iden­ti­fi­e­rad. Po­li­sen ser hän­del­sen som ett bak­slag i ett i öv­rigt lyc­kat ar­be­te i om­rå­det den se­nas­te ti­den.

Vid 22-ti­den på tors­dags­kväl­len den 20 sep­tem­ber av­led en man ef­ter att ha skju­tits med fle­ra skott ut­om­hus på Dim­vä­ders­ga­tan i nor­ra Biskops­går­den.

Man­nen är fort­fa­ran­de in­te iden­ti­fi­e­rad och po­li­sen ar­be­tar brett i sin ut­red­ning.

– Vi ut­re­der många spår nu. Men det har hög sek­re­tess, sä­ger Gö­ran Sund­ström, ut­re­da­re vid Grova brott på po­li­sen i Gö­te­borg.

In­led­nings­vis ef­ter­frå­ga­de ni tips om en sil­ver­fär­ga­de kom­bi – har ni hit­tat den?

– Nej, det har vi in­te gjort. Den, pre­cis som and­ra tips och iakt­ta­gel­ser i ären­det, är vi na­tur­ligt­vis in­tres­se­ra­de av, sä­ger Gö­ran Sund­ström.

Den se­nas­te ti­den har det va­rit re­la­tivt lugnt i Biskops­går­den. En­ligt po­li­sen är den öpp­na nar­ko­ti­ka­han­deln i prin­cip bor­ta och många kri­mi­nel­la har lag­förts för oli­ka brott.

– Vi har gjort ett om­fat­tan­de ar­be­te i Biskops­går­den som har gett go­da re­sul­tat. Vi är ock­så med­vet­na om att vi kom­mer få ett och an­nat bak­slag och det­ta är ett bak­slag gi­vet­vis. Där­e­mot är det vik­tigt att sä­ga att det fort­fa­ran­de är ett få­tal kri­mi­nel­la som står för pro­ble­men, sä­ger Jör­gen

Thorén, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef på Hi­sing­en.

Är ni redo när fle­ra av de här in­di­vi­der­na släpps ef­ter si­na fäng­el­se­straff?

– Vi hop­pas gi­vet­vis att man ef­ter ett fäng­el­se­straff har and­ra tan­kar och in­te ham­nar på sam­ma stäl­le igen. Men det är klart att vi har jät­te­koll på dem som släpps fria. Se­dan hand­lar det in­te om punkt­be­vak­ning dyg­net runt, det finns det in­te re­sur­ser till. Vi ska job­ba mot rätt per­so­ner och rätt plat­ser.

FOTO: LI­NA PERS­SON

NÖJD PÅ DET STO­RA HE­LA. Jör­gen Thorén, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef på Hi­sing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.