SVEKET: HÄR ÄR PLA­NEN SOM BACKATORPS IF SKA TRÄ­NA PÅ…

Fot­bolls­för­e­ning­en gav upp sin trä­nings­plan när kom­mu­nen skul­le byg­ga bo­stä­der. De fick en er­sätt­nings­plan – men den har in­te gått att an­vän­da på ett år.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

Bac­ka­torp IF gav upp fot­bolls­pla­nen i Lill­hagspar­ken när om­rå­det skul­le ut­veck­las. Kom­mu­nen har lo­vat bå­de en ny i konst­gräs och en till­fäl­lig. Men ef­ter drygt ett år står för­e­ning­en fort­fa­ran­de ut­an spel­ba­ra fot­bolls­pla­ner.

Lill­hagspar­ken på Hi­sing­en är un­der stor förvandling. Tanken är att upp­åt 900 bo­stä­der ska växa fram i om­rå­det kring det gam­la men­tal­sjuk­hu­set där bland an­nat fot­bolls­för­e­ning­en Bac­ka­torp IF hål­ler till.

– Vå­ra ytor för fot­bolls­ak­ti­vi­te­ter var väl­digt åtrå­vär­da i ex­plo­a­te­rings­pla­nen för Lill­hagspar­ken. Kom­mu­nen var väl­digt mån om att få till sig de här ytor­na, sä­ger Jonas Sand, le­da­mot i Bac­ka­torp IF.

Fot­bolls­klub­ben gick med på att läm­na ifrån sig fot­bolls­pla­nen med löf­tet om att en ny konst­gräs­plan skul­le byg­gas. Det står ock­så tyd­ligt for­mu­le­rat i de­talj­pla­nen. Och i vän­tan på den nya pla­nen lo­va­des klub­ben en till­fäl­lig fot­bolls­plan. Men den är ospel­bar, me­nar Jonas Sand.

– Pla­nen som de an­la­de som er­sätt­ning är oproff­sigt gjord. Man på­bör­ja­de ar­be­tet för­ra hös­ten men se­dan fick vi be­sked om att det var för blött att ar­be­ta så det sköts upp till vå­ren. Men då var det för kallt i bör­jan och se­dan blev det för varmt, sä­ger han.

Kon­se­kven­ser­na för Bac­ka­torp IF är att de var­ken har kun­nat trä­na el­ler spe­la mat­cher i om­rå­det un­der he­la sä­song­en. La­gen har istäl­let för­sökt få tid och plats på Bac­ka­val­len som re­dan är hårt be­las­tad av fle­ra and­ra klub­bar. Från­va­ron av en fot­bolls­plan in­ne­bar ock­så att Bac­ka­torp IF fick stäl­la in för­e­ning­ens som­mar­verk­sam­het.

– Som­mar­fot­bol­len bru­kar va­ra väl­be­sökt och ge li­te väl­be­höv­li­ga in­täk­ter till för­e­ning­en. Det är där vi li­der rent eko­no­miskt. An­nars har det mest med­fört myc­ket ex­tra ad­mi­nist­ra­tion och fru­stra­tion för al­la ide­el­la kraf­ter i för­e­ning­en, sä­ger Jonas Sand.

Nu hop­pas för­e­ning­en på att den nya konst­gräs­pla­nen ska stå klar till sä­songstar­ten i april näs­ta år. En­ligt kom- mu­nen är al­la till­stånd på plats och upp­hand­ling­en för byg­get är nä­ra. Men Andreas Fly­ga­re, pro­jekt­le­da­re på id­rotts- och för­e­nings­för­valt­ning­en, vill in­te av­ge någ­ra löf­ten om när pla­nen kan va­ra klar.

– Jag vill byg­ga un­der vin­tern men det är osä­kert hur det går med tan­ke på tjä­le. Att an­läg­ga en konst­gräs­plan tar två till tre vec­kor men här pra­tar vi om mark­ar­be­te i må­na­der. Vi mås­te först byg­ga en väg. Därav är jag för­sik­tig med tids­an­gi­vel­ser, sä­ger han.

– Jag är över­ty­gad om att de kom­mer bli jät­te­nöj­da när den blir klar. Det är tå­la­mod som krävs. Det är far­ligt att for­ce­ra byg­get, det hand­lar om myc­ket kom­mu­na­la peng­ar, sä­ger Andreas Fly­ga­re.

– Det finns ett skri­an­de be­hov av pla­ner, det är all­män plan­brist på Hi­sing­en och i Gö­te­borg. Vi hop­pas att vi kan spe­la på den nya pla­nen till vå­ren och ha fot­bolls­sko­lan på som­ma­ren. Och att om­rå­det fylls med fotboll igen, sä­ger Jonas Sand.

Pla­nen som de an­la­de som er­sätt­ning är oproff­sigt gjord.

Finns det nå­gon möj­lig­het att Bac­ka­torp IF kan spe­la näs­ta fot­bolls­sä­song på den nya konst­gräs­pla­nen? Vad är för­e­nings för­hopp­ning­ar?

Jonas Sand, le­da­mot i Bac­ka­torp IF.

FOTO: BAC­KA­TORP IF

OSPEL­BAR. Bygg­ba­rac­ker­na står på för­e­ning­ens gam­la plan. Den till­fäl­li­ga pla­nen är över­vux­en och tids­pla­nen är oklar för den nya, an­ser Jonas Sand, le­da­mot i Bac­ka­torp IF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.