Kor­ta re­sor dy­ra­re med Väst­tra­fik

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Kol­lek­tiv­tra­fik­nämn­den i Väst­ra Gö­ta­land fö­re­slår att re­gi­on­full­mäk­ti­ge ska god­kän­na för­sla­get om tre kol­lek­tiv­tra­fik­zo­ner i stäl­let för 70. Det in­ne­bär att kor­ta­re re­sor in­om Gö­te­borg blir dy­ra­re. För ett år se­dan skrev Gö­te­borg­Di­rekt om po­li­ti­ker­nas öns­kan om att mins­ka an­ta­let kol­lek­tiv­tra­fik­zo­ner från över 70 till tre. Det­ta för att för­enk­la för re­se­nä­rer­na.

Re­gi­o­nen har un­der fle­ra år ar­be­tat till­sam­mans med Väst­tra­fik för att ta fram ett för­enk­lat bil­jett­sy­stem och nu är för­sla­get ett steg när­ma­re ett ge­nom­fö­ran­de.

In­ne­bär tre zo­ner

På sitt mö­te den 21 sep­tem­ber fö­reslog kol­lek­tiv­tra­fik­nämn­den att re­gi­on­full­mäk­ti­ge ska god­kän­na för­sla­get när frå­gan tas upp den 9 ok­to­ber.

För­sla­get in­ne­bär tre zo­ner; A, B och C. Zon A om­fat­tar Gö­te­borg, Möln­dal, Par­til­le och Öc­kerö, zon B om­fat­tar öv­ri­ga nio kom­mu­ner i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen in­klu­si­ve Kungs­bac­ka och zon C om­fat­tar res­te­ran­de 37 kom­mu­ner i Väst­ra Gö­ta­land.

Pris­mäs­sigt in­ne­bär för­sla­get att kor­ta­re re­sor in­om Gö­te­borg blir dy­ra­re och läng­re re­sor i re­gi­o­nen blir bil­li­ga­re.

Ett in­fö­ran­de av det nya sy­ste­met kan ti­di­gast ske un­der hös­ten 2020.

Un­der kol­lek­tiv­tra­fik­nämn­dens mö­te be­slu­ta­des ock­så att pri­sju­ste­ring­en för näs­ta år kom­mer att lan­da på cir­ka tre pro­cent för en­kel­bil­jet­ter och cir­ka två pro­cent för pe­ri­od­bil­jet­ter.

FOTO: STINA OLS­SON

ENKLA­RE. En­ligt nämnden in­ne­bär det nya sy­ste­met att det blir det enkla­re för Väst­tra­fiks re­se­nä­rer, ut­an att i öv­rigt in­ne­bä­ra en stor för­änd­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.