Ric­kard Ols­sons nya mål: att gö­ra Bin­go­lot­to coolt

Tio år på SVT och se­dan ut ut­an för­kla­ring. Klart att Ric­kard Ols­son blev led­sen. Men nu är han glad igen. Tac­ka ”Bin­go­lot­to” för det.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Text och foto: Kai Martin

LI­VET EF­TER SVT. Tv-pro­fi­len Ric­kard Ols­son pri­sar ”Bin­go­lot­to” och hyl­lar folk­lig­he­ten

N är han kom till Gö­te­borg 2005 för att gö­ra ” Bin­go­lot­to” var han nyskild och såg in­te ut som om han bryd­de sig om sig själv. In­om kort ha­de han an­ta­git ut­ma­ning­en att springa mot Lot­ta Eng­berg i Gö­te­borgsvar­vet och hit­ta­de gläd­jen i att trä­na.

Det har gett fler Gö­te­borgsvarv och Va­sa­lopp.

Nu är det en an­nan trä­nings­me­tod som lig­ger Ric­kard Ols­son nä­ra hjär­tat.

– Styr­ke­trä­ning. Jag trä­nar i Högs­bo och gör det för det är det bäs­ta sät­tet att få åld­ras i en frisk kropp. Med en stark kropp und­vi­ker man brut­na lår­bens­hal­sar med me­ra, för­kla­rar han.

– Motion är det bäs­ta an­ti­de­pres­si­va som finns. Vad jag för­står så är Väst­ra Gö­ta­land den re­gi­o­nen som skri­ver ut flest an­ti­de­pres­si­va me­di­ci­ner i Sve­ri­ge.

Nej, Ric­kard Ols­son gil­lar in­te ba­ra att va­ra stark ut­an 51 år gam­mal siktar han allt­så på många år till i god form – bå­de men­talt och fy­siskt.

För­pas­sa­des ut i ky­lan

Jo, han mår bra nu. Men det tog sin tid. Ef­ter att i tio år va­rit populär pro­gram­le­da­re för SVT:s Gö­te­borgs­pro­du­ce­ra­de ”Vem vet mest” för­pas­sa­des han ut i ky­lan.

– Jag är nog den som va­rit mest i ru­tan un­der 15 år. Tio år med ”Vem vet mest” en halv­tim­me var­je var­dag plus re­pri­ser, ”Ny­hets­mor­gon”, ”Bin­go­lot­to”, ”Som­mar­kväll”…

Det finns att ta på och dess­utom kan han läg­ga till si­na pro­gram­le­dar­jobb på oli­ka ga­lor och Me­lo­di­festi­va­len. Så han har nog fog för sitt på­stå­en­de.

– Jag har all­tid tyckt att ” Vem vet mest” in­te är nå­gon gour­metre­stau­rang som man går till nå­gon en­sta­ka gång. Det har va­rit en lunch­re­stau­rang för dag­li­ga be­sök. Men se­dan man val­de att gö­ra om pro­gram­met till att bli en gång i vec­kan är det på väg att bli just en gour­metre­stau­rang, sä­ger han.

– Med oli­ka iden­ti­tets­po­li­tik har jag för­stått att jag har va­rit på väg att fa­sas ut. När jag in­te fick gö­ra Va­sa­lop­pet läng­re sa ing­en var­för. Ned­mon­te­ring­en av ”Vem vet mest” fick jag ing­en för­kla­ring till. ”Som­mar­kväll” togs bort från Gö­te­borg.

Plöts­ligt stod Ric­kard Ols­son in­för vä­sent­ligt fär­re job­bal­ter­na­tiv 2018 och egent­li­gen inga alls 2019.

– När jag för­kla­ra­de att jag måd­de då­ligt möt­tes jag av tyst­nad. Jag har ing­et emot SVT och är i grun­den en pub­lic ser­vice­kil­le. Men är man stor och stark ska man ock­så va­ra snäll. Då hör­de ”Bin­go­lot­to” av sig. – De viss­te vil­ken si­tu­a­tion jag be­fann mig i.

Nu har han kul på job­bet. Träf­far si­na che­fer an­sik­te mot an­sik­te och har kor­ta vägar från be­slut till hand­ling.

– Här har man en röst och blir lyss­nad till. Det är skill­nad på in­for­ma­tion och kom­mu­ni­ka­tion. Kom­mu­ni­ce­rar det gör man ge­men­samt.

Till Gö­te­borg sön­dag mor­gon

Nu åker han till Gö­te­borg ti­digt på sön­dag för att för­be­re­da kväl­lens di­rekt­sänd­ning. På mån­da­gen är det ut­vär­de­ring och mö­te för att blic­ka fram­åt. Hem åker han på tis­dags­kväll.

– Det tog en stund in­nan jag be­grep att jag skul­le vär­na om vardagen. I bör­jan job­ba­de jag fy­ra vec­kor på ra­ken med sche­mat fullt av in­bo­ka­de mö­ten när jag kom hem till Stockholm. Men när jag är hem­ma vill jag va­ra hem­ma.

Nu är det ”Bin­go­lot­to” som gäl­ler och han gil­lar ut­ma­ning­en.

– När jag bör­ja­de ha­de ”Bin­go­lot­to” en tönt­stäm­pel på sig. Men pre­cis som ”Allsång på Skan­sen” vän­de från det till att bli coolt vil­le jag gö­ra det med ”Bin­go­lot­to”. Jag tyc­ker det är tön­tigt att in­te hyl­la det folk­li­ga, sä­ger han.

När jag bör­ja­de ha­de ”Bin­go­lot­to” en tönt­stäm­pel på sig.

Te­le­fon: 070-863 90 37 E-post: ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

DUTTAR GÄR­NA. Ric­kard Ols­son gil­lar att va­ra till­ba­ka i ”Bin­go­lot­to”. Nu är han del i ett kre­a­tivt team av gi­van­de och ta­gan­de.

HU­MOR. Med­ar­be­tar­na är in­te se­na att dri­va gäck med Ric­kard Ols­son. Nå­got han in­te har nå­got emot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.