Skit i dammråt­tor och tvätt – mys in hös­ten

GöteborgDirekt – Hisingen - - HEJ GÖTEBORG -

Bar­nen hutt­rar i bak­sä­tet av bi­len. Hac­kar de­monst­ra­tivt tän­der. – Sätt igång mer vär­me då, kla­gar yngs­ta dot­tern me­dan jag ar­be­tar fre­ne­tiskt för att få bort isen från in­si­dan av vindru­tan. Då är hon än­då den en­da personen i fa­mil­jen som jag har hun­nit grä­va fram en mös­sa åt i mor­gon­ka­o­set. Jag blev minst sagt ta­gen på säng­en när tem­pe­ra­tu­ren när­ma­de sig nol­lan i Gö­te­borg i vec­kan, för förs­ta gång­en se­dan som­ma­ren. Även om me­te­o­ro­lo­ger­na op­po­ne­rar sig – det är ju in­te höst för­rän dygns­me­del­tem­pe­ra­tu­ren har va­rit un­der 10 gra­der fem dygn i följd – är det in­te läng­re någ­ra tvek­sam­he­ter från min si­da: Me­te­o­ro­lo­gisk el­ler in­te, hös­ten är här. I sam­ma stund som jag slogs av hös­ten kom trött­he­ten, sno­ret och hos­tan. Men ock­så be­ho­vet av att ku­ra ner mig i sof­fan, lä­sa nå­gon av de sä­kert hund­ra oläs­ta böc­ker­na i min bok­hyl­la och tän­da en bra­sa. Ski­ta i tvätt­hö­gar, disk och dammråt­tor. Gå ner i varv. My­sa, helt en­kelt. Det där my­set, om och när jag hin­ner med det, tyc­ker jag är det ab­so­lut bäs­ta med hös­ten. Vad tyc­ker du?

LI­NA PERS­SON Re­por­ter Pra­ta med mig! li­na.pers­son @go­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.