Det på­gåen­de tull­kri­get mel­lan USA och Ki­na gör att Volvo Cars kan flyt­ta en del av pro­duk­tio­nen av XC60 från Ki­na till Gö­te­borg. Det skri­ver Da­gens In­du­stri.

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER - Kristi­an Ri­sen­fors

I för­ra vec­kan gick Do­nald Trump ut med att tull­av­gif­ter­na på va­ror från Ki­na ska öka, 10 pro­cent från och med 24 sep­tem­ber och 25 pro­cent från och med års­skif­tet.

Det­ta kan le­da till att Vol- vo flyt­tar en del av pro­duk­tio­nen av XC60 från Chang­du i Ki­na till Gö­te­borg. Det skri­ver Da­gens In­du­stri.

Har bett om un­dan­tag

Volvo har se­dan ti­di­ga­re bett om un­dan­tag från tul­lar­na, men sam­ti­digt tit­tar man allt­så på möj­lig­he­ten att flyt­ta pro­duk­tio­nen av mo­del­len som är den bäst säl­jan­de i USA till fa­bri­ken i Torslanda.

– Det finns flex­i­bi­li­tet att skif­ta vo­lym av XC60 mel­lan Torslanda och Cheng­du och vi un­der­sö­ker just nu om flex­i­bi­li­te­ten ska an­vän­das. Det­ta är i så fall en re­la­tivt okom­pli­ce­rad om­ställ­ning ut­an be­hov av nya in­ve­ste­ring­ar, sä­ger Ste­fan Elfström, pressta­les­per­son på Volvo Cars till tid­ning­en.

Om fa­bri­ken i Torslanda, som re­dan går för hög­varv med tre­skift, skul­le kla­ra en ökad pro­duk­tion är dock oklart. En­ligt Da­gens In­du­stri skul­le det dock kun­na lö­sas ge­nom om­för­del­ning. kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.