Hy­res­gäs­ter­nas tvätt­stu­ga revs. I stäl­let er­bjöds de tvätt­möj­lig­he­ter un­ge­fär 200 me­ter bort. Nu har bå­de hy­res­nämn­den och hov­rät­ten kom­mit fram till att hy­res­vär­den in­te föl­jer la­gen.

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors

Ti­di­ga­re ha­de hy­res­gäs­ter­na tvätt­stu­gan in­om 25 me­ters gångav­stånd. Men helt ut­an för­var­ning be­slu­ta­de bo­stads­rätts­för­e­ning­en, som äg­de tvätt­stu­gan, att den skul­le ri­vas till för­mån för bo­stads­byg­gan­de.

En­ligt hy­res­vär­den, Stu­re­plat­sen Fas­tig­hets AB, fanns se­dan länge ett av­tal med bo­stads­rätts­för­e­ning­en om att hy­res­gäs­ter­na skul­le ha rätt att an­vän­da tvätt­stu­gan.

– Det blev en fruk­tans­värt olyck­lig si­tu­a­tion när bo­stads­rätts­för­e­ning­en rev tvätt­stu­gan, sä­ger Char­lot­te An­ders­son, ju­ri­diskt om­bud för hy­res­vär­den till tid­ning­en Hem & Hy­ra.

I stäl­let hän­vi­sa­des hy­res­gäs­ter­na till en ny­byggd tvätt­stu­ga, un­ge­fär 200 me­ter bort.

Fle­ra hy­res­gäs­ter re­a­ge­ra­de på si­tu­a­tio­nen. I en an­mä­lan till hy­res­nämn­den angavs att det in­te fanns nå­gon hiss och att fle­ra av hy­res­gäs­ter­na är gam­la vil­ket gör det be­svär­ligt för många att gå långt med tvätt­kor­gar­na.

Hy­res­nämn­den i Gö­te­borg kom fram till att hy­res­vär­den mås­te ord­na fram en ny tvätt­stu­ga ”in­om rim­ligt av­stånd”. Do­men över­kla­ga­des till Svea hov­rätt som kom fram till sam­ma sak som hy­res­nämn­den.

Stu­re­plat­sen Fas­tig­hets AB har, en­ligt Hem & Hy­ra, för­hopp­ning­ar om att bo­stads­rätts­för­e­ning­en ska änd­ra sig och byg­ga upp tvätt­stu­gan igen, el­ler be­ta­la för en ny.

Kost­na­den för en ny tvätt­stu­ga upp­skat­tas till mel­lan en och fy­ra mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.