Tu­ka­ner på Universeum

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG -

I regn­sko­gen på Universeum finns he­la tre oli­ka tu­kanar­ter. Två av dem, varav toco­tu­ka­nen är den ena, in­går i stör­re be­va­ran­de­pro­jekt. Des­sa syf­tar till att skyd­da ar­ter­na från utrot­ning ge­nom att hål­la stöd­po­pu­la­tio­ner i djur­par­ker. Tu­kan­fa­mil­jens ut­bred­ning sträc­ker sig från Mex­i­ko ner över he­la Sy­da­me­ri­kas tro­pi­ker.

Toco­tu­ka­nen är än­nu in­te listad som utrot­nings­ho­tad men går en osä­ker fram­tid till mö­tes. Dess na­tur­li­ga livsmil­jö för­svin­ner när regn­sko­gar av­ver­kas. Det för­änd­rar för­ut­sätt­ning­ar­na och i värs­ta fall le­der det till så kal­lad ha­bi­tat­för­lust. Om toco­tu­ka­nens livsmil­jö för­svin­ner, då gör ar­ten det­sam­ma. KÄL­LA: Universeum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.