Lex Maria-an­mäl­ning­ar ef­ter vårdre­la­te­ra­de själv­mord sjönk dras­tiskt i lä­net ef­ter att kra­vet om att an­mä­la togs bort för ett år se­dan. – För­änd­ring­en är stör­re än vad vi vän­tat oss, sä­ger till­synslä­ka­ren Christi­na Ols­son.

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors

An­ta­let an­mäl­ning­ar som gäl­ler själv­mord låg på un­ge­fär sam­ma ni­vå un­der åren 2014–2017.

Se­dan den 1 sep­tem­ber för­ra året stäl­ler in­te läng­re So­ci­al­sty­rel­sen krav på att vård­gi­va­re ska an­mä­la al­la själv­mord som skett in­om fy­ra vec­kor ef­ter ett vård­till­fäl­le.

In­nan änd­ring­en träd­de i kraft an­mäl­des 66 själv­mord i Väst­ra Gö­ta­lands län un­der pe­ri­o­den sep­tem­ber 2016 till ju­ni 2017. Un­der sam­ma pe­ri­od 2017–2018 an­mäl­des ba­ra 13 själv­mord i lä­net.

– För­änd­ring­en är stör­re än vad vi vän­tat oss, sär­skilt ef­tersom an­ta­let ser ut mins­ka över tid, sä­ger till­synslä­ka­ren Christi­na Ols­son till Ny­hets­by­rån Si­ren.

En av an­led­ning­ar­na till att kra­vet togs bort var att vård­gi­var­na upp­lev­de an­mäl­nings­ar­be­tet som be­tung­an­de. En­ligt Christi­na Ols­son ha­de vis­sa vård­gi­va­re sig­na­le­rat att de hop­pa­des kun­na fri­gö­ra tid för att an­mä­la fler and­ra all­var­li­ga vård­hän­del­ser.

Det­ta ser In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, Ivo, just nu när­ma­re på.

Det to­ta­la an­ta­let an­mäl­da själv­mord i lan­det har mins­kat med 80 pro­cent. Ivo ska föl­ja ut­veck­ling­en un­der året för att se­dan ut­vär­de­ra re­sul­ta­tet.

– Vi kan in­te dra någ­ra slut­sat­ser än­nu. Men det är ett ob­ser­van­dum att det är re­la­tivt få an­mäl­ning­ar som har in­kom­mit, sä­ger Christi­na Ols­son till Si­ren

MA­JO­RI­TE­TEN. Flest vårdre­la­te­ra­de själv­mord sker in­om psy­ki­a­trisk spe­ci­a­list­sjuk­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.