Te­a­ter åter­upp­står för att läg­gas ner

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORGSHELG - Kai Martin ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Te­a­ter Pu­gi­list har lagt ned. Men nu åter­upp­står man. För att läg­gas ned.

– Vi gör det ba­ra för att re­tas, sä­ger re­gis­sör Martin The­o­rin. Martin The­orins Te­a­ter Pu­gi­list har gått från att spe­la pjä­ser i hans lä­gen­het till runt om på sce­ner i Gö­te­borg. Men 2008 tog det slut. Nu är det emel­ler­tid dags igen.

Med ”The raw men” har han ska­pat ett pro­vo­ka­tivt kam­mar­dra­ma som tar ut sväng­ar­na.

Con­ny Ho­berg har va­rit en tro- gen skå­de­spe­la­re i Te­a­ter Pu­gi­list se­dan 1996 och han sä­ger om pjä­sen:

– Det är ett pro­vo­ka­tivt språk där frå­gan blir var­för jag blir pro­vo­ce­rad av det. Och vad är egent­li­gen friskt...? Det är in­tres­sant med ka­rak­tä­rer som är dys­funk­tio­nel­la och som mö­ter varand­ra.

I en centralt be­lä­gen lä­gen­het re­pas det in­ten­sivt in­för pre­miä­ren den 6 ok­to­ber i Te­a­ter Unos lo­ka­ler. Ru­ti­ne­ra­de Åsa-Lena Hjelm i par med Con­ny Ho­berg, Eva Go­metz i par med Mag­nus Gud­munds­son. El­ler en man­lig­hets­gu­ru, en psyk- sjuk, en que­er­fe­mi­nist och en bim­bo­mo­dell. Ut­an att av­slö­ja för myc­ket.

– Tanken är att vi ska va­ra bätt­re än en in­sti­tu­tions­te­a­ter. Det här är den bäs­ta en­semb­le jag har job­bat med. Al­la är pre­cis li­ka bra, sä­ger Martin The­o­rin.

Men när den kon­flikt­fyll­da pjä­sen ”The raw men” spe­lats klart är det slut på Te­a­ter Pu­gi­list.

– Vi har åter­upp­stått ba­ra för att läg­ga ner. Det gör vi ba­ra för att re­tas, me­nar Martin The­o­rin.

FOTO: KAI MARTIN

HÅRDREPAR. Te­a­ter Pu­gi­list, med för­fat­ta­re, te­a­ter­di­rek­tör och re­gis­sör Martin The­o­rin i mit­ten, åter­upp­stå in­för sin ned­läg­gel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.