Dags att tvinga fram över­gång till en fos­sil­fri for­dons­flot­ta

GöteborgDirekt – Hisingen - - TYCK OM! - Eva Ber­genstråhle

Kas­sand­ra var en tro­jansk prin­ses­sa, som fått gå­van, el­ler bör­dan, att se in i fram­ti­den. Hon för­ut­såg sin hemstad Tro­jas öde, men ing­en bryd­de sig om hen­nes pro­fe­ti­or. Det var hen­nes hår­da öde att gång på gång var­na för ka­ta­stro­fer men ald­rig bli trodd.

Nu­ti­dens Kas­sand­ror är de fors­ka­re som, lad­da­de med fak­ta, var­nar oss för vad vår de­struk­ti­va livs­stil kom­mer att le­da till; över­sväm­ning­ar här, öken­tor­kor där, flyk­ting­ström­mar och livs­me­dels­brist. De ta­lar för det mesta för dö­va öron och om vi lyss­nar går bud­ska­pet in ge­nom det ena örat och ut ge­nom det and­ra. Det är dags att hand­la NU! Ett för­slag (det be­hövs många) kom­mer från or­ga­ni­sa­tio­nen Kli­matsva­ret - CCL Sve­ri­ge, där jag är ak­tiv: Den ny­val­da riks­da­gen bör sna­rast fat­ta be­slut om att med pris­me­ka­nis­men som va­pen tvinga fram över­gång­en till en fos­sil­fri for­dons­flot­ta. Lägg en av­gift på bensin och die­sel och lo­va sam­ti­digt att suc­ces­sivt hö­ja av­gif­ten tills smärt­grän­sen är nådd och el och biobräns­len har er­satt de fos­si­la.

Men till be­slu­tet läggs åta­gan­det att de­la ut re­sul­ta­tet av av­gif­ten i li­ka de­lar till al­la vux­na svens­kar med jäm­na mel­lan­rum. Det kal­las skat­te­väx­ling och ger ac­cep­tans för åt­gär­den. Det har ock­så en pe­da­go­gisk ef­fekt; de som är spar­sam­ma med fos­si­la driv­me­del vin­ner på sy­ste­met me­dan de slös­ak­ti­ga för­lo­rar.

Hjälp Kas­sand­ra att för en gångs skul­le få ge­hör för si­na var­ning­ar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.