Mil­jö­vinst när ham­nen väx­er i Aren­dalsvi­ken

En helt ny hamn­ter­mi­nal har bör­jat byg­gas i Gö­te­borgs hamn. Den be­hövs för att han­te­ra lång­sik­ti­ga ökan­de gods­mäng­der och är den störs­ta ut­bygg­na­den i Gö­te­borgs hamn på 40 år.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Persson

Ter­mi­na­len, som ska bli 220 000 kvadrat­me­ter stor, kom­mer att lig­ga på Hi­sings­si­dan i Gö­ta älvs myn­ning, i Aren­dalsvi­ken, mitt emel­lan Älvs­borgs­ham­nen och Aren- dals­ham­nen.

— Det känns väl­digt spän­nan­de att nu änt­li­gen sät­ta spa­den i bac­ken för det störs­ta ut­veck­lings­pro­jek­tet i ham­nen se­dan 70-ta­let. Ter­mi­na­len är en vik­tig del av ham­nens lång­sik­ti­ga ex­pan­sions­pla­ner och kom­mer att stär­ka Gö­te­borg yt­ter­li­ga­re som Nor­dens lo­gistik­hu­vud­stad, sä­ger Mag­nus Kå­res­tedt, vd för Gö­te­borgs Hamn AB, i ett press­med­de­lan­de.

Den nya hamn­ter­mi­na­len kom­mer att byg­gas av 350 000 för­o­re­na­de mud­der­mas­sor från Gö­ta Älv. Mud­der­mas­sor­na är för­o­re­na­de av bland an­nat tri­bu­tyl­tenn, ett mil­jö­gift som fram till för tio år se­dan ingick i bå­tars bot­ten­fär­ger. Mas­sor­na, som grävs upp för att äl­ven ska be­hål­la sitt vat­ten­djup, kom­mer att blan­das med ce­ment och slagg i ett in­val­lat om­rå­de i Aren­dalsvi­ken för att bli fast ma­te­ri­al.

— Det finns ing­en lämp­lig de­po­ni på land för så här sto­ra vo­ly­mer av för­o­re­na­de mas­sor. Det här är ett bra sätt att an­vän­da mas­sor­na på, sam­ti­digt som Gö­ta Älv blir re­na­re, för­kla­rar Edu­ar­do Epi­fa­nio, pro­jekt­le­da­re på Gö­te­borgs Hamn AB.

Just nu slås de förs­ta på­lar­na ner från bot­ten till ber­get. 1500 på­lar ska slås ner in­nan spräng­sten­sval­lar kan byg­gas ovan­på pål­ning­en.

Hamn­ter­mi­na­len be­räk­nas va­ra fär­dig 2025, men de­lar av den kom­mer att kun­na an­vän­das in­nan dess.

FO­TO: LI­NA PERSSON

LAST. Mel­lan Aren­dals­ham­nen och Älvs­borgs­ham­nen kom­mer den nya hamn­ter­mi­na­len att byg­gas. Edu­ar­do Epi­fa­nio är pro­jekt­le­da­re på Gö­te­borgs Hamn AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.