Ar­bets­lös­he­ten mins­kar

– igen

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Allt bör­ja­de med att Henrik Munck (ti­di­ga­re Mil­jö­par­ti­et och nu­me­ra De­mo­kra­ter­na men po­li­tisk vil­de i tra­fik­nämn­den) an­mäl­des för brott mot ef­ter­forsk­nings­för­bu­det.

GT var då först med att rap­por­te­ra om att Munck ska ha frå­gat vem på tra­fik­kon­to-

ret som läm­nat upp­gif­ter till en ar­ti­kel i Gö­te­borgs-Pos­ten.

I en an­nan ar­ti­kel i GP kom­men­te­ra­de tra­fik­nämn­dens ord­fö­ran­de Sha­baz Khan fal­let där han bland an­nat sa: ”vi kan in­te ha en fö­re­trä­da­re som bry­ter mot grund­la­gen”.

Det­ta fick Munck att sva­ra med en för­tal­san­mä­lan till Ju­sti­ti­e­kans­lern ( JK) där han

bland an­nat skrev att: ”Vid tid­punk­ten för ut­pe­kan­det ha­de det in­te läm­nats in nå­gon po­li­san­mä­lan. Ha­de så­dan an­mä­lan gjorts ha­de det snabbt vi­sat sig att ut­pe­kan­det var grund­löst. Jag har in­te gjort mig skyl­dig till vad som på­stås av Sha­h­baz Khan.”

Nu har JK be­slu­tat att in­te prö­va Henrik Muncks för­tal­san­mä­lan. Det fram­kom­mer i be­slu­tet som ny­hets­by­rån Si­ren ploc­kat fram.

JK tar in­te ställ­ning i frå­gan om huruvi­da ett för­tals­brott be­gåtts men me­nar att: ”upp­gif­ter­na i an­mä­lan in­te ger un­der­lag för be­döm­ning­en att åtal är på­kal­lat från all­män syn­punkt.”

Henrik Munck har där­e­mot själv möj­lig­het att väc­ka en­skilt åtal om han öns­kar.

JK har sam­ti­digt valt att in­le­da en för­un­der­sök­ning mot Henrik Munck gäl­lan­de an­mä­lan om brott mot ef­ter­forsk­nings­för­bu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.