En­t­re­pre­nör­sur­ba­nism. Det är anledningen till att vis­sa stadsdelar ham­nar i skymundan när Gö­te­borg stor­sat­sar. Det me­nar Cat­ha­ri­na Thörn, som fors­kar på stads­ut­veck­ling vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

– Man kan sä­ga att sta­den ut­veck­las fläck­vis. Nu är det starkt fo­kus på att öka at­trak­ti­vi­te­ten i de cen­tra­la de­lar­na av Gö­te­borg me­dan and­ra stadsdelar tillåts för­fal­la, sä­ger do­cent Cat­ha­ri­na Thörn. Man ser in­te sta­den som en hel­het och hur det häng­er ihop.

In­om forsk­ning­en kal­las det en­t­re­pre­nör­sur­ba­nism, vil­ket är en idé om att stä­der kon­kur­re­rar med varand­ra. Sta­den mås­te då va­ra at­trak­tiv på mark­na­den, nå­got som lett till en för­änd­rad syn på stadsplanering. Kom­mu­ner sat­sar centralt, där fö­re­tag kan va­ra in­tres­se­ra­de av att ha sin verk­sam­het, dit me­del­klas­sen kan tän­ka sig att flyt­ta och där tu­ris­ter­na vill vis­tas.

En ut­bygg­nad av de stadsdelar som idag in­te står i fo­kus, som in­klu­de­rar så­väl Brunns­bo som Kär­ra, kan få vän­ta tills det blir till­räck­ligt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.