Änt­li­gen lov!

Vi lis­tar ak­ti­vi­te­ter­na som Hi­sing­en bju­der på

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

Un­der höst­lo­vet hål­ler Göteborgs Nya Hem­slöjds­för­e­ning, som lig­ger på Lind­hol­men, väv­kurs för barn och unga.

– Gör vi in­te det kom­mer kun­ska­pen att dö ut. Man har ju ing­en väv­ning i sko­lan läng­re och de yng­re som kom­mer hit är mest med­lem­mars barn­barn, sä­ger Van­ja Wi­berg. Vi be­hö­ver verk­li­gen ny­re­kry­te­ring och att vä­va är en så­dan gläd­je.

Själv gick Van­ja Wi­berg sin förs­ta väv­kurs när hon var 15 år och se­dan dess har hon vävt. Nu är hon en av drygt 50 med­lem­mar i Göteborgs Nya Hem­slöjds­för­e­ning som star­ta­de för 20 år se­dan. Me­del­ål­dern är hög, de fles­ta är som Van­ja Wi­berg pen­sio­nä­rer. Den älds­ta med­lem­men har ba­ra någ­ra år kvar till 100. Till­sam­mans be­sit­ter de en enorm kun­skap som de vill spri­da.

Van­ja Wi­berg och för­e­ning­ens ord­fö­ran­de, Mar­greth Skog, vi­sar runt bland de 15 väv­sto­lar­na i lo­ka­len. I var­par­na görs disktra­sor, hand­du­kar, mö­bel­tyg och mat­tor.

– Män­ni­skor sak­nar ma­te­ri­al­kän­ne­dom idag. Vi ha­de be­sök en dag och de var så för­vå­na­de över att ty­get i en kjol var vävt, sä­ger Mar­greth Skog och ska­kar upp­gi­vet på hu­vu­det. Allt­så, tyg kom­mer ju in­te från him­len. Je­ans och all­ting, det är ju vävt. Det är ju där­för det är ett tyg.

Van­ja Wi­berg skrat­tar. Hon hop­pas och tror att tren­den med åter­bruk kom­mer att gö­ra att fler får upp ögo­nen för väv­ning.

– Det är fint att få ta hand om det man har, att gam­la klä­der och la­kan kom­mer till åter­an­vänd­ning, sä­ger hon. Mar­greth Skog hål­ler med. – In­om väv­ning­en är det i prin­cip ba­ra åter­bruk. Jag har ju mat­tor hem­ma där jag ser min gam­la som­marklän­ning som jag ha­de när jag var tio år. Man kan vä­va in vad som helst. Van­ja Wi­berg ler. – Ja, al­la gam­la var­dags­till­be­hör blir konst så att sä­ga. Vad är det ro­li­gas­te med att vä­va?

– Ska­pan­dets gläd­je, sä­ger Van­ja Wi­berg be­stämt. Att jag har gjort det själv. Ära va­re Gud i höjden, det­ta har jag gjort i slöj­den. Un­ge­fär så.

På barn­kur­sen får du tes­ta på att vä­va, kanske gö­ra en mat­ta el­ler en väs­ka. Är du nyfiken? Kon­tak­ta för­e­ning­en på in­fo@vav­stu­gangnh.se .

Är väv­ning ingen­ting som fal­ler dig i sma­ken finns det en hel del and­ra sa­ker du kan gö­ra på Hi­sing­en un­der höst­lo­vet. Gö­te­borg Di­rekt har listat bäs­ta tip­sen.

FO­TO: LI­NA PERS­SON

VÄV. Su­san­ne Erix­on vä­ver en mat­ta. Mar­greth Skog och Van­ja Wi­berg tit­tar på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.