So­ci­al­tjäns­ten får kri­tik

GöteborgDirekt – Hisingen - - NYHETER -

In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, Ivo, ger so­ci­al­tjäns­ten i Norra Hi­sing­en kri­tik. De me­nar att so­ci­al­tjäns­ten in­te ha­de stöd i la­gen när de be­grän­sa­de um­gäng­et mel­lan en för­äl­der och ett barn.

För­äl­dern tog i ef­ter­hand till­ba­ka sitt sam­tyc­ke till pla­ne­ring­en och då kan um­gänge ba­ra be­grän­sas med stöd av LVU, La­gen med sär­skil­da be­stäm­mel­ser om vård av unga. Det sak­nas dock från so­ci­al­tjäns­tens si­da do­ku­men­ta­tion om vård­nads­ha­va­rens in­ställ­ning in­ne­bär be­hov av ut­red­ning en­ligt LVU el­ler in­te.

Ivo be­dö­mer att so­ci­al­tjäns­ten har brustit i hand­lägg­ning­en av ären­det när det gäl­ler så­väl rätts­sä­ker­het som do­ku­men­ta­tion och kom­mer att föl­ja upp ar­be­tet i Norra Hi­sing­en un­der bör­jan av 2019.

FO­TO: MOSTPHOTOS

PÅ GÅNG. År 2020 kan Blid­vä­ders­plan ha konst­gräs. Det har id­rotts- och för­e­nings­för­valt­ning­en be­slu­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.