Myn­dig­he­ten mät­te gran­nens tomt – Er­ik fick jät­te­räk­ning

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Er­ik Nygren tving­as be­ta­la 5 000 kro­nor för att ett bygg­fö­re­tag vill mä­ta upp grän­ser­na på grann­tom­ten. Nu var­nar han för den ovän­ta­de av­gif­ten som in­te går att kom­ma un­dan.

Er­ik Nygren från Eke­bäck fick en kall­dusch ef­ter att ett bygg­fö­re­tag be­gärt att Lant­mä­te­ri­myn­dig­he­ten skul­le be­stäm­ma fas­tig­hets­grän­ser­na på hans grann­tomt.

Ef­ter en lång­dra­gen pro­cess lan­da­de en fak­tu­ra på hall­mat­tan på drygt 5 000 kro­nor som han skul­le be­ta­la för Lant­mä­te­ri­myn­dig­he­tens 114.5 tim­mars ar­be­te, vil­ket över satt i peng­ar blir 163 000 kro­nor.

”Känns orim­ligt”

– För mig känns det här helt orim­ligt att jag ska be­hö­va be­ta­la för en tjänst jag in­te ef­ter­frå­gat. Det lik­nar ju kri­mi­nel­la as­faltsläg­ga­re som ut­för ett jobb som jag in­te bett om, sä­ger Er­ik Nygren.

Men Lant­mä­te­ri­myn­dig­he­ten i Gö­te­borg me­nar att allt är i sin ord­ning och att de lu­tar sig mot la­gen. När en åt­gärd görs för att be­stäm­ma lä­get på en fas­tig­hets grän­ser så ut­går Lant­mä­te­ri­myn­dig­he­ten från fas­tig­hets­bild­nings­la­gen, FBL.

– När vi ska be­stäm­ma en fas­tig­hets grän­ser för att de är osäk­ra, som det kan va­ra till ex­em­pel om gräns­mar­ke­ring­ar för­svun­nit över tid se­dan fas­tig­he­ten bil­da­des, så blir även gran­nen sakä­ga­re, allt­så skyl­dig att be­ta­la. Det­ta för att man de­lar grän­sen och vi an­ser att det lig­ger i bå­das in­tres­se. Lag­stift­nings­mäs­sigt för­de­lars kost­na­den ef­ter den nyt­ta som var­je fas­tig­het har av åt­gär­den, för­kla­rar He­le­na Trö­nell, chef på kom­mu­na­la lant­mä­te­ri­myn­dig­he­ten, LKM.

He­le­na me­nar att i nor­mal­fal­let an­ser de att bå­da fas­tig­hets­ä­gar­na har li­ka stor nyt­ta av att ve­ta var grän­ser­na går.

– Även om man in­te har

nyt­ta av det just då så är det en för­bätt­ring av fas­tig­he­ten att ve­ta var grän­sen går, ex­em­pel­vis till en fram­ti­da an­sö­kan om bygg­lov, sä­ger He­le­na.

Finns det nå­gon möj­lig­het att som gran­ne sä­ga nej?

– Egent­li­gen in­te. Om det finns in­mät­ta värl­den se­dan ti­di­ga­re som går att åter­mar­ke­ra då för­de­las in­te kost­na­den. Men är grän­ser­na osäk­ra och ing­en an­nan in­for­ma­tion finns så för­de­las den pro­cen­tu­ellt på al­la.

Men Er­ik me­nar att han ald­rig har bli­vit upp­lyst om hur myc­ket det skul­le kom­ma att kos­ta ho­nom, ba­ra i pro­cent.

Be­lop­pet fick han re­da på i sam­band med att fak­tu­ran kom.

– Jag gick per­son­li­gen till Lant­mä­te­ri­myn­dig­he­ten och för­kla­ra­de att jag ald­rig fått ve­ta att kost­na­den skul­le för­de­las på al­la in­blan­da­de, sä­ger Er­ik.

En­ligt He­le­na Trö­nell så ska för­rätt­ningslant­mä­ta­ren, allt­så tjäns­te­man­nen ute på plats från Lant­mä­te­ri­et, som har kon­takt med de be­rör­da upp­ly­sa om pri­ser, tim­kost­nad och hur prin­ci­pen för för­del­ning­en av kost­na­den går till.

Räk­ning på 35 000 kro­nor

– Jag fick ve­te hur många pro­cent av kost­na­den som vi skul­le stå för men ald­rig hur myc­ket peng­ar det var el­ler hur myc­ket en så­dan här pro­cess bru­kar kos­ta. Min gran­ne får be­ta­la 35 000 kro­nor och han har fått li­ka un­der­må­lig in­for­ma­tion som jag, sä­ger Er­ik.

I au­gusti över­kla­ga­de Er­ik och be­stred be­lop­pet. Den 17 ok­to­ber fick han ve­ta att Lant­mä­te­ri­myn­dig­he­tens obe­tal­da fak­tu­ra ta­gits över av ett in­kas­so­bo­lag den 15 ok­to­ber.

Mel­lan au­gusti och den 15 ok­to­ber har han in­te mot­ta­git nå­gon form av be­tal­ningspå­min­nel­se för de obe­tal­da 5 000 kro­nor­na.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

AVGIFTSFÄLLAN. Er­ik Nygren tving­as be­ta­la över 5 000 kro­nor för en tjänst han själv in­te bett om.

MAR­KE­RING. Från den rö­da mar­ke­ring­en till sta­ke­tet ut­gör den gräns som Er­ik Nygren får be­ta­la 5 000 kro­nor för att han fick sä­ker­ställd av Lant­mä­te­ri­myn­dig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.