Ap­gläd­jen: Go­el­disa­pan är till­ba­ka i regn­sko­gen

GöteborgDirekt – Hisingen - - GÖTEBORG - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Go­el­disa­pan som för­svann från Uni­ver­se­um och se­dan hit­ta­des på Mc­do­nalds i Väst­ra Frölun­da har nu kon­sta­te­rats helt frisk och får nu åter­vän­da till sitt gam­la hem in­ne i Uni­ver­seums regn­skog.

Ef­ter att al­la pro­ver vi­sat att den ti­di­ga­re för­rym­da Go­el­disa­pan är helt frisk fick apan i vec­kan åter se sin regn­skog in­ne på Uni­ver­se­um.

– Det var ju väl­digt många på plats som vil­le se hen­ne, vil­ket hon in­te är van vid, så hon var li­te blyg och det tog ett tag in­nan hon gick in i regn­sko­gen, be­rät­tar Da­ni­el Ig­le­si­as, djur­vår­da­re på Uni­ver­se­um.

Det var den 29 au­gusti som Go­el­disa­pan stals från Uni­ver­se­um. Pri­ma­ten åter­fanns se­na­re sam­ma kväll på ett Mc­do­nalds i Väst­ra Frölun­da där djur­vår­da­re från upp­le­vel­se­par­ken kun­de fånga in den.

Se­dan dess har apan hål­lits i ka­ran­tän och un­der­sökts av ve­te­ri­nä­rer för att sä­ker­stäl­la att ho­nan in­te drab­bats av någ­ra smit­tor un­der sin tid ut­an­för Uni­ver­se­um.

– Se­dan vi fick till­ba­ka hen­ne har vi gjort fle­ra oli­ka häl­so­un­der­sök­ning­ar, vi har ta­git rönt­gen­bil­der, av­fö­rings­prov och blod­prov för att se så hon in­te har någ­ra in­re el­ler ytt­re ska­dor, sä­ger Da­ni­el Ig­le­si­as.

Först i bör­jan av ok­to­ber be­kräf­ta­de al­la pro­ver att hon var frisk.

– Då åter­in­tro­du­ce­ra­de vi hen­ne för ett gäng sil­kesa­por som hon um­gås med och det i sig är en lång pro­cess.

Nu är det till­ba­ka till var­da­gen för Go­el­disa­pan men re­dan pla­ne­ras det för hen­nes näs­ta även­tyr då Uni­ver­se­um le­tar ef­ter en avels­ha­ne att sam­man­fö­ra hen­ne med.

FO­TO: UNI­VER­SE­UM

BOR­TA BRA MEN HEM­MA BÄST. Den ti­di­ga­re för­rym­da Go­el­disa­pan har nu fått kom­ma till­ba­ka till sitt gam­la hem på Uni­ver­se­um ef­ter att ha frisk­för­kla­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.