För­stör in­te Skanstor­get!

GöteborgDirekt – Hisingen - - TYCK OM! -

SKANSTOR­GET LÖNAR SIG

Vad gör en tu­rist om in­te spen­de­rar peng­ar. De äter, so­ver och spen­de­rar. Det är mu­sei­be­sök, re­stau­rang­er och ho­tell­nät­ter. Till och med Land­vet­ter får sig ett upp­sving av ökad tra­fik.

Un­der 2017 upp­gick tu­ris­ter­nas ut­gif­ter till he­la 317 mil­jar­der kro­nor en­ligt till­växt­ver­ket. En sum­ma i pa­ri­tet med he­la Vol­vo­kon­cer­nen.

Med det­ta i be­ak­tan­de be­hövs an­svar för ett at­trak­tivt Sve­ri­ge. Tu­ris­ter vall­fär­dar till plat­ser med histo­ria att be­rät­ta och öpp­na ytor, in­te ny­bygg­da sma­la ga­tor med höga hus.

I Gö­te­borg är ett av de mest be­sök­ta tu­rist­om­rå­de­na Ha­ga/Skan­sen Kro­nan. Vis­sa ti­der på som­mar­halv­å­ret är det så trångt på Ha­ga Ny­ga­ta att man får sick­sac­ka sig fram.

Vad Gö­te­borg be­hö­ver är fler plat­ser som Ha­ga/Skan­sen Kro­nan men få stäl­len har den po­ten­ti­a­len.

För­sla­get att be­byg­ga Skan­sen­tor­get är där­för helt fel. Åter­ställ istäl­let tor­get med en li­ten sa­lu­hall och för­kla­ra histo­ri­en i text och bild. En åt­gärd som san­no­likt av­las­tar, den idag högt be­las­ta­de Ha­ga Ny­ga­ta till att ock­så in­klu­de­ra Skan­sen­tor­get till­sam­mans med Skan­sen Kro­nan. Till­sam­mans kan des­sa tre kul­tur­arv fort­sät­ta att växa hos tu­ris­ter och fun­ge­ra som and­nings­hål i ett väx­an­de Gö­te­borg. Patrik Öst­lund, Af­färs­ut­veck­la­re RUSTA TOR­GET IGEN

Jag har läst fle­ra re­por­tage och in­sän­da­re om Skanstor­gets fram­tid och att vi med­bor­ga­re ska ha möj­lig­het att rös­ta fram ett för­slag på be­byg­gel­se. Det vik- ti­gas­te för­sla­get, att be­va­ra tor­get som den öpp­na plats det är, finns in­te med som al­ter­na­tiv. Det är många and­ra som jag dis­ku­te­rat sa­ken med och som vill pro­te­ste­ra mot att för­tä­ta sta­den. Vi be­hö­ver vå­ra öpp­na ytor. Den fi­na Skan­sen kro­na med gröns­kan runt om­kring kom­mer att för­svin­na. Rusta upp tor­get igen så vi män­ni­skor kan få en ge­men­sam na­tur­lig sam­lings­punkt. An­ni­ka Eklund VANSINNIG PLA­NE­RING!

Vad finns att gö­ra mot den van­sin­ni­ga pla­ne­ring­en för Skanstor­get? Jag ef­ter­ly­ser fler al­ter­na­tiv att ta ställ­ning till! Det­ta byg­ge är kontra­pro­duk­tiv för en le­van­de cent­rum. Över­körd om träng­selskat­ten. Non­cha­le­ra­de om Väst­län­ken. Och nu det­ta. Ano­nym

IFRÅGASATT. Om­röst­ning­en om fram­ti­dens Skanstorg är igång me­dan för­sla­gen ifrå­ga­sätts. Ar­tik­lar från ti­di­ga­re vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.