Nu tän­ker jag in­te bac­ka mer

GöteborgDirekt – Hisingen - - TYCK OM! - Jo­a­kim

För någ­ra år se­dan flyt­ta­de vi till Löv­gär­det. Det förs­ta vi fick hö­ra var att det är väl­digt svårt att få Po­sei­don att gö­ra nå­got med lä­gen­he­ter­na. Det­ta märk­te vi gans­ka snabbt då det tog över ett år in­nan vi fick disk­ma­skin in­stal­le­rad.

För­ra året bör­ja­de vi hö­ra kons­ti­ga ljud i väg­gar­na. Det vi­sa­de sig va­ra råt­tor och de ha­de lyc­kats gna­ga sig ige­nom in till vårt kök. Vi kon­tak­ta­de Po­sei­don som bad oss kon­tak­ta An­ti­cimex. An­ti­cimex kun­de in­te gö­ra myc­ket mer än att in­spek­te­ra, ge oss rått­fäl­lor och be oss kon­tak­ta Po­sei­don om att tä­ta till lä­gen­he­ten.

Vi kon­tak­ta­de Po­sei­don igen, vil­ket led­de till att de vil­le att vi skul­le kon- tak­ta An­ti­cimex igen som bad oss kon­tak­ta Po­sei­don igen. Vi la en felan­mä­lan på att la­ga hå­len som råt­tor­na ska­pa­de. Ing­et hän­de. Un­der sam­ma pe­ri­od så blev min sys­ter­dot­ter (3 år) all­var­ligt sjuk i can­cer.

Vi la ut fäl­la ef­ter fäl­la, dö­da­de råt­tor. Slog ihjäl med ham­ma­re. Det vi fick re­da på av Po­sei­don var att de ha­de glömt att stänga en av­lopps­brunn un­der vårt hus så där­för ha­de vi råt­tor i väg­gar­na.

Är­ligt ta­lat så var det väl­digt svårt att so­va un­der den­na pe­ri­o­den för var­je natt hör­de vi dem gna­ga på sa­ker och ting i kö­ket då vi själ­va för­sök­te täc­ka igen hå­len. Och då vi in­te måd­de så bra över sys­ter­dot­tern så blev det till slut att vi ring­de och skäll­de ut Po­sei­don ef­tersom att det gått fle­ra må­na­der se­dan vi bett om hjälp att fixa hå­len i kö­ket. Det­ta led­de till att de tog bort ar­bets­or­dern och nå­gon hjälp har vi ald­rig fått. Sys­ter­dot­tern dog un­der den­na pe­ri­o­den vil­ket gjor­de att vi tap­pa­de all kraft, att be­hö­va slåss emot Po­sei­don för att hål­la råt­tor bor­ta är löj­ligt. Sär­skilt när det är de­ras fel.

Nu kom­mer ky­lan igen och vi hör­de råt­tor gna­ga i av­lop­pet. Nu tän­ker jag in­te bac­ka ner.

Tyc­ker det är skam­ligt att Po­sei­don be­ter sig på det­ta sät­tet.

FO­TO: WIKIMEDIA

OSANITÄRT. Bo­en­de i Löv­gär­det har råt­tor i kö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.