FRÅN SKIVOR TILL BÖCKER

Skiv­bo­la­get Gain har ut­ö­kat verk­sam­he­ten och ger nu­me­ra även ut rock­böc­ker. Näs­ta bok på tur hand­lar om Me­tal­li­ca.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Jag har skri­vit myc­ket om Kiss, Jo­han Kihl­berg har hängt myc­ket med ban­det och fo­to­gra­fen Mats Vass­fjord viss­te jag ha­de bil­der som ald­rig ti­di­ga­re vi­sats.

Skiv­bo­la­get Gain har gett ut rock­mu­sik i 22 år. Se­dan för­ra året är Hi­sings­bo­la­get ock­så ett för­lag. Först ut var boken om Kiss, som köp­tes av Ge­ne Sim­mons, Kiss lång­tung­a­de ba­sist. Nu är det dags för näs­ta – om Me­tal­li­ca.

Mar­kus Ta­ga­ris på Gain Pro­duc­tion, skiv­bo­la­get i Lundby i Göta­ver­kens gam­la lo­ka­ler, har job­bat band som Eu­ro­pe, Mustasch, Lil­la­sys­ter och Hardco­re Su­pers­tar. Al­la fram­gång­ri­ka, men han vil­le sö­ka nya ut­ma­ning­ar ef­ter att bo­la­get gett ut mu­sik se­dan 1996.

Så gick tan­kar­na om att star­ta ett för­lag för att ge ut böcker om ban­den på skiv­bo­la­get.

– Jag ha­de en idé om att säl­ja böc­ker­na på sam­ma sätt som vi säl­jer skivor. Jag vil­le an­vän­da mig av sam­ma dis­tri­bu­tions­nät och kon­tak­ter. Det bor­de ju in­te va­ra så svårt, för­kla­rar han.

När Iron Mai­den spe­la­de på Ul­le­vi 2016 sprang han på jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Carl Lin­naeus, med kon­tak­ter i hård­rock­värl­den över he­la jord­klo­tet.

– Mar­kus för­hör­de sig om för­lags­verk­sam­het i all­män­het, ef­tersom jag har gett ut någ­ra böcker och har in­sikt i bran­schen, sä­ger Carl Lin­naeus.

– Så vi slog ihop vå­ra på­sar och bil­da­de för­la­get. Jag har skri­vit myc­ket om Kiss, Jo­han Kihl­berg har hängt myc­ket med ban­det och fo­to­gra­fen Mats Vass­fjord viss­te jag ha­de bil­der som ald­rig ti­di­ga­re vi­sats.

Boken ”Kiss klas­si­fi­ed” är ing­en re­gel­rätt bi­o­gra­fi ut­an ur Kiss- fan­set Jo­han Kihl­bergs per­spek­tiv där Carl Lin­naeus gjort in­ter­vjun och för­fat­tan­det. Men när Kiss ba­sist Ge­ne Sim­mons fick hö­ra om boken blev han in­tres­se­rad, vil­le ge ut boken själv, ho­ta­de med att stäm­ma för­la­get när han fick ett nej.

– Se­dan köp­te han två styc­ken via Beng­ans postor­der, be­rät­tar Mar­kus Ta­ga­ris för­tjust och med ett le­en­de.

” Kiss klas­si­fi­ed” var en am­bi­tiös pro­dukt, en så kall­lad cof­fe ta­b­le-bok, skri­ven på eng­els­ka.

– Det var in­te tänkt så, men vi gick ut hårt, er­kän­ner Mar­kus Ta­ga­ris, som dock ha­de stött på patrull när han pre­sen­te­ra­de sitt för­lags­för­slag för de hög­re upp i skiv­bo­lags­hi­e­rar­kin.

– Jag tyck­te det var gi­vet att So­ny Mu­sic, som ju är de­lä­ga­re i Gain, skul­le nap­pa på idén. Det hand­lar ju än­då om ett bo­lag som har dis­tri­bu­tion över he­la värl­den och med de­ras pro­mo­tion skul­le det ju bli bra sprid­ning. Men när jag skic­kat för­sla­get fick han ba­ra rött i sy­ste­met.

An­led­ning­en? Jo, det är vat­ten­tä­ta skott mel­lan mu­sik- och för­lags­värl­den.

Dess­utom har böc­ker­na 6-pro­cen­tig moms i Sve­ri­ge vil­ket skul­le ska­pa krång­el i skiv­bo­la­gets sy­stem. Även ut­om­lands finns det oli­ka reg­ler för skivor och bu­ti­ker.

Men Mar­kus Ta­ga­ris gav sig in­te. Tre sam­tal med kon­tak­ter gav ho­nom ett num­mer till Mu­sic Sa­les i Eng­land, ett för­lag med mu­sik­böc­ker som spe­ci­a­li­tet.

Nu är det dags för boken ”Me­tal­li­ca: Sor­ge­spel & Se­ger­tåg – Det svens­ka per­spek­ti­vet”.

– Vi vil­le ge ut en bok om ban­det som in­te har gjorts för­ut, me­nar Carl Lin­naeus.

FÖRLAGD. Skiv­bo­la­get Gain från Hi­sing­en gav ut en bok om Kiss, som Ge­ne Sim­mons (bil­den) köp­te.

FÖRLÄGGARE. Mar­kus Ta­ga­ris och Carl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.