”Bran­den fär­ga­de he­la stan un­der många år”

En hal­lo­ween­fest vid Bac­ka­plan slu­ta­de i tra­ge­di. 63 dog och över 200 ska­da­des. Nu, 20 år se­na­re, är det tyd­ligt att bran­den gjor­de tyd­li­ga av­tryck i Gö­te­borg.

GöteborgDirekt – Hisingen - - HISINGEN - Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

– Det var ett trau­ma för al­la gö­te­bor­ga­re. Även om man in­te var di­rekt drab­bad så på­ver­ka­des man. Oav­sett om man var för­äl­der el­ler ton­å­ring själv kun­de man re­la­te­ra till det, sä­ger He­le­ne Oden­jung (L). Jag minns da­gar­na ef­ter, när man in­såg vil­ken enorm ka­ta­strof det var för många fa­mil­jer. Li­vet stan­na­de upp för väl­digt många, för mig ock­så.

He­le­ne Oden­jung ha­de sut­tit i kom­mun­full­mäk­ti­ge och ut­bild­nings­nämn­den i Gö­te­borg i sju år då och minns hur kris­or­ga­ni­sa­tio­nen drog igång.

Sjuk­vår­den, kom­mu­nen, re­li­giö­sa fö­re­trä­da­re och oli­ka or­ga­ni­sa- ti­o­ner job­ba­de si­da vid si­da med de drab­ba­de. Da­gen ef­ter bran­den fanns 30 kri­s­cent­ra i sta­den, två dygn se­na­re 109 styc­ken. Den förs­ta ti­den ef­ter bran­den höll de öp­pet dyg­net runt, ef­ter be­slut i kom­mun­sty­rel­sen.

Stats­mi­nis­tern kom da­gen ef­ter

Da­gen ef­ter bran­den kom Sve­ri­ges då­va­ran­de stats­mi­nis­ter Gö­ran Pers­son på be­sök. Han lo­va­de att inga peng­ar skul­le sak­nas för att hjäl­pa bran­dens of­fer och de­ras fa­mil­jer. Då­va­ran­de ord­fö­ran­de i Gö­te­borgs kom­mun­sty­rel­se, Gö­ran Pers­son, ha­de sam­ma in­ställ­ning.

– Hans per­son­li­ga en­ga­ge­mang be­tyd­de nå­got för de drab­ba­de, tror jag. He­la sta­den mo­bi­li­se­ra­de och in­ställ­ning­en var att inga or­ga­ni­sa­to­ris­ka grän­ser skul­le stop­pa oss. Från sta­dens si­da skul­le jag sä­ga att kris­or­ga­ni­sa­tio­nen var out­stan­ding, sä­ger Britt Tall­ha­ge.

Sök­te upp över­le­van­de

Hon job­ba­de som sam­ord­na­re i Cent­rum, Majorna och Lin­né på Stöd­cen­t­rum ef­ter brand­ka­ta­stro­fen, som un­der två år ef­ter bran­den fo­ku­se­ra­de på att hjäl­pa dem som drab­bats.

Sa­m­ord­nar­na i Gö­te­borgs då 21 stads­dels­för­valt­ning­ar ar­be­ta­de tål­mo­digt upp­sö­kan­de med över­le­va­re och an­hö­ri­ga; lot­sa­de dem till rätt hjälp, höll i grupp­sam­tal och ord­na­de ak­ti­vi­te­ter.

– Vi ha­de väl­digt fria hän­der och möj­lig­he­ten att ar­be­ta ut­hål­ligt, sä­ger Ann Han­bert som job­ba­de som sam­ord­na­re på Hi­sing­en. Vi ha­de kon­takt med 120 per­so­ner på Hi- sing­en och många stöt­te bort oss i bör­jan, så vi fick ar­be­ta där de drab­ba­de fanns och er­bju­da hjälp gång på gång. Jag lär­de mig att det kan ta väl­digt lång tid in­nan man är re­do att ta emot hjälp och det tror jag är en er­fa­ren­het som ock­så sta­den har ta­git med sig.

He­le­ne Oden­jung kan ock­så från po­li­tiskt håll se hur bran­den gjor­de av­tryck i Gö­te­borg.

– Det var en cen­tral fråga un­der många år. Det var ing­en punkt på dag­ord­ning­en men bran­den på­ver- ka­de många frå­gor från stort till smått; ex­tra re­sur­ser till sko­lor för att drab­ba­de ele­ver in­te kla­ra­de ut­bild­ning­en och gra­tis för­säk­ring till sko­le­le­ver ef­tersom fle­ra fa­mil­jer vi­sa­de sig sak­na för­säk­ring­ar. Så­da­na sa­ker, sä­ger hon. Det fär­ga­de Gö­te­borg un­der många år.

’’För­måd­de job­ba till­sam­mans’’

Det hål­ler Britt Tall­ha­ge med om. Un­der de år hon job­ba­de som sam­ord­na­re såg hon hur po­li­tis­ka ini­ti­a­tiv gjor­de stor skill­nad.

– Det sked­de någon­ting i kri­sen som var väl­digt bra; un­der en tid för­måd­de vi job­ba till­sam­mans. Kri­sen led­de till ett kva­li­ta­tivt språng mel­lan myn­dig­he­ter, sä­ger hon. Se­dan har vi in­te rik­tigt för­mått hål­la i he­la vägen så­här 20 år ef­teråt. Vi är säm­re på det idag, skul­le jag sä­ga. Men er­fa­ren­he­ten finns, så vi vet att vi kan.

Jag lär­de mig att det kan ta väl­digt lång tid in­nan man är re­do att ta emot hjälp och det tror jag är en er­fa­ren­het som ock­så sta­den har ta­git med sig.

FOTO: LI­NA PERS­SON

SAM­ORD­NA­RE. Ann Han­bert ar­be­ta­de som sam­ord­na­re på Hi­sing­en åren ef­ter bran­den.

FOTO: ROBERT AN­DERS­SON

POLITIKER. He­le­ne Oden­jung (L), var fri­tids­po­li­ti­ker i Gö­te­borg 1998.

MINNE. Utan­för in­gång­en till bygg­na­den där det brann sit­ter idag ett min­nes­mär­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.