Fle­ra fall av vägg­löss på Hi­sing­en: ’’Pa­nik’’

An­ta­let sa­ne­ring­ar av vägg­löss ökar och ska­de­dju­ren är ett stän­digt åter­kom­man­de pro­blem för hy­resvär­dar. På en ga­ta i söd­ra Biskops­går­den har man just nu fle­ra på­gåen­de fall.

GöteborgDirekt – Hisingen - - SIDAN 1 - Li­na Pers­son

An­ta­let sa­ne­ring­ar av vägg­löss ökar och ska­de­dju­ren är ett stän­digt åter­kom­man­de pro­blem för hy­resvär­dar. På en ga­ta i söd­ra Biskops­går­den har man just nu fle­ra på­gåen­de fall.

– Jag fick pa­nik och vil­le flyt­ta på en gång. Det bör­jar klia så fort man hör om vägg­löss, sä­ger hy­res­gäs­ten Aman­da Hans­son. Jag blir no­jig var­je gång jag går och läg­ger mig.

Hon har bott på Vår­vä­ders­ga­tan i fy­ra och ett halvt år och trivs bra. Hon gil­lar bå­de lä­gen­he­ten och om­rå­det. Men när hon för en dryg må­nad se­dan möt­te en gran­ne i tvätt­stu­gan som be­rät­ta­de att det var vägg­löss i hy­res­hu­sen fick hon pa­nik. Hon ring­de An­ti­cimex som kom och kol­la­de hen­nes lä­gen­het. I för­ra vec­kan var det dags igen.

– De var här och gick in i lä­gen­he­ter­na med en hund som kan luk­ta sig till vägg­löss. I min lä­gen­het hit­ta­de de ingen­ting, men snac­ket gick ju, sä­ger hon. De ska ha hit­tat vägg­löss i lä­gen­he­ter på vå­ning­ar över och un­der min.

En äld­re kvin­na i ett grann­hus vet hur det känns. För ett drygt år se­dan var en av sa­ne­rings­bo­la­gets hun­dar hos hen­ne och le­ta­de ef­ter vägg­löss.

– Se­dan dess har jag sett den där An­ti­cimex-bi­len här med jäm­na mel­lan­rum, sä­ger hon. Nu är man ju upp­märk­sam på det.

Åter­kom­man­de pro­blem

Ra­fael La­vic­ki, som är för­val­ta­re på Bostads­bo­la­get, suc­kar. Vägg­löss är ett stän­digt åter­kom­man­de pro­blem i de el­va hy­res­hu­sen på Vår­vä­ders­ga­tan. Just nu har man vägg­löss i två trapp­upp­gång­ar.

– De har eta­ble­rat sig i sam­häl­let och pop­par upp he­la ti­den. Det är skam­be­to­nat att ha vägg­löss så folk drar sig ibland för att ringa och rap­por­te­ra. Och vi vet ju in­te vad som hän­der i lä­gen­he­ter­na, sä­ger han.

Bostads­bo­la­get har av­stäm­nings­mö­ten med sa­ne­rings­fir­man en gång i må­na­den. Tycks vägg­löss­här­den va­ra un­der kon­troll i en lä­gen­het ser Ra­fael La­vic­ki ing­en an­led­ning att oroa öv­ri­ga hyresgäster i trapp­upp­gång­en. Det är när här­den har bli­vit för stor som Bostads­bo­la­get till­sam­mans med sa­ne­rings­fir­man väl­jer att ge­nom­sö­ka samt­li­ga lä­gen­he­ter med hund, som man gjort i Aman­da Hans­sons trapp­upp­gång.

På An­ti­cimex be­kräf­tar man att pro­ble­met med vägg- löss har ökat, bå­de i Gö­te­borg och i lan­det som hel­het. I Väst­ra Gö­ta­land öka­de fö­re­ta­gets sa­ne­ring­ar av vägg­löss från 2048 styc­ken till 3549 från 2016 till 2017.

– Vägg­lös­sen har ökat de se­nas­te de­cen­ni­er­na, sä­ger Håkan Kjell­berg, ska­de­djurs­ex­pert hos An­ti­cimex. De kan kry­pa gans­ka långt för att nå mat, allt­så män­ni­skor, så det är in­te kons­tigt om pro­ble­met spri­der sig i fler­fa­miljs­hus. Vem som helst kan få det.

Ett ge­men­samt an­svar

I ett ano­nymt tips till Gö­te­borg Di­rekt be­rät­tas det om att hyresgäster har pa­nik och stäl­ler ut an­grip­na möb­ler och mat­tor i trapp­hus och sop­rum. Det är nå­got Aman­da Hans­son kän­ner igen.

– Man blir ju så arg för då är det ju lätt att det spri­der sig, sä­ger hon. Ra­fael La­vic­ki in­stäm­mer. – Det är ju in­te Bostads­bo­la­get som tar dit vägg­lös­sen. Of­ta hit­tar man sa­ker i soprum­met och tar med sig dem till sin lä­gen­het, och där kan det fin­nas så­väl vägg­löss som kac­ker­lac­kor och bag­gar. Då får vi läg­ga peng­ar på sa­ne­ring som vi skul­le kun­na läg­ga på an­nat. Det är ett ge­men­samt an­svar att vi blir av med ska­de­dju­ren.

FOTO: LI­NA PERS­SON

Bostads­bo­la­get har åter­kom­man­de pro­blem med vägg­löss. DRAB­BAT.

Thomas West­man, ska­de­djurs­ex­pert på An­ti­cimex

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.